Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Лабутіна Галина Вікторівна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08132 м.Вишневе вул.Київська, 17
4. Код за ЄДРПОУ 01037117
5. Міжміський код та телефон, факс (04598) 5-17-87 5-20-55
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Відомості НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01037117.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2017 припинено повноваження Член ревізійної комісії Терех Віктор Петрович СН 607398
13.12.2007 Харківський РУ ГУ МВС України в м. Києві
24.83714
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства припинено повноваження Члена ревізійної комісії Тереха Віктора Петровича ( паспорт СН 607398 виданий 13.12.2007, Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 24,837142%. На посадi перебував з 27.07.2007р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
20.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Шерфауі Ніна Анатоліївна ТТ 283986
31.03.2015 Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства припинено повноваження Члена наглядової ради Шерфауі Ніни Анатоліївни (паспорт ТТ 283986 виданий 31.03.2015р. Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві). Посадова особа акціями товариства не володіє. На посадi перебувала з 20.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
20.04.2017 припинено повноваження Голова ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО" . 21450457
.
39.87751
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства припинено повноваження Голови ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО" (код за ЄДРПОУ 21450457). Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 39,877508 %. На посадi перебував з 06.10.2008р
20.04.2017 припинено повноваження Член ревізійної комісії Жураваль Олександр Валентинович СК 770434
05.02.1998 Обухівський РВ ГУ МВС України у Київській обл.
24.82867
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства припинено повноваження Члена ревізійної комісії Журавля Олександра Валентиновича (паспорт СК 770434 виданий 05.02.1998р. Обухівським РВ ГУ МВС України у Київській обл.). Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 24,828667 %. На посадi перебував з 27.07.2007р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
20.04.2017 припинено повноваження Голова наглядової ради Гутін Євген Борисович КВ 7717/47773
01.10.2003 відділ ГІРФО ГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства припинено повноваження Голови наглядової ради Гутіна Євгена Борисовича (тимчасового посвідчення на постійне проживання КВ 7717/47773 виданий 01.10.2003 відділом ГІРФО ГУ МВС України в Київській області). Посадова особа акціями товариства не володіє. На посадi перебував з 20.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
20.04.2017 припинено повноваження Заступник Голови наглядової ради Демидюк Олександр Валентинович СК 493967
04.03.1997 Фастівський МРВ ГУ МВС України в Київській обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства припинено повноваження Заступника голови наглядової ради Демидюка Олександра Валентиновича (паспорт СК 493967 виданий 04.03.1997р. Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській обл.). Посадова особа акціями товариства не володіє. На посадi перебував з 20.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
20.04.2017 обрано Голова наглядової ради Гутін Євген Борисович КВ 7717/47773
01.10.2003 відділ ГІРФО ГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом наглядової ради Гутіна Євгена Борисовича (тимчасового посвідчення на постійне проживання КВ 7717/47773 виданий 01.10.2003 відділом ГІРФО ГУ МВС України в Київській області). Рішенням засідання наглядової ради від 20.04.2017 р. Гутіна Євгена Борисовича обрано Головою наглядової ради. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадова особа є представником акціонера, який володіє більше 10% акцій. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний інженер ТОВ "Золотой Мандарин Квадра"; головний інженер ПрАТ "ПМК-54", інженер з охорони праці у ТОВ "Золотой мандарин квадра", голова наглядової ради ПрАТ "ПМК № 54"
20.04.2017 обрано Член наглядової ради Демидюк Олександр Валентинович СК 493967
04.03.1997 Фастівський МРВ ГУ МВС України в Київській обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом наглядової ради Демидюка Олександра Валентиновича (паспорт СК 493967 виданий 04.03.1997р. Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській обл.). Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадова особа є представником акціонера, який володіє більше 10% акцій. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний енергетик ПрАТ "ПМК № 54", головний енергетик ТОВ "Золотой мандарин квадра", заступник голови наглядової ради ПрАТ "ПМК № 54"
20.04.2017 обрано Член наглядової ради Шерфауі Ніна Анатоліївна ТТ 283986
31.03.2015 Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом наглядової ради Шерфауі Ніни Анатоліївни (паспорт ТТ 283986 виданий 31.03.2015р. Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві). Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадова особа є представником акціонера, який володіє більше 10% акцій. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: бухгалер МП фірма "КАСКАД" ТОВ, бухгалтер ТОВ "САНІКС", бухгалтер ТОВ "торговий дім "Сколот", головний бухгалтер ПрАТ "ПМК № 54", член наглядової ради ПрАТ "ПМК № 54"
20.04.2017 обрано Голова ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО" . 21450457
.
39.87751
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО" (код за ЄДРПОУ 21450457). Рішенням засідання ревізійної комісії від 20.04.2017 р. ТОВ "ВКП "АВІКО" обрано Головою ревізійної комісії. Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 39,877508 %. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України
20.04.2017 обрано Член ревізійної комісії Жураваль Олександр Валентинович СК 770434
05.02.1998 Обухівським РВ ГУ МВС України у Київській обл.
24.82867
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом ревізійної комісії Журавля Олександра Валентиновича (паспорт СК 770434 виданий 05.02.1998р. Обухівським РВ ГУ МВС України у Київській обл.). Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 24,828667 %. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Комерційний Директор ТОВ "Золотой мандарин", член ревізійної комісії ПрАТ "ПМК №54"
20.04.2017 обрано Член ревізійної комісії Терех Віктор Петрович СН 607398
13.12.2007 Харківський РУ ГУ МВС України в м. Києві
24.83714
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом ревізійної комісії Тереха Віктора Петровича ( паспорт СН 607398 виданий 13.12.2007, Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 24,837142%. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ "Золотой мандарин", директор ТОВ "Золотой гепард", член ревізійної комісії ПрАТ "ПМК №54"