Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Лабутiна Галина Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.07.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08132 м. Вишневе, Києво-Святошинський район Київська, 17
4. Код за ЄДРПОУ 01037117
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 594-21-28 (044) 594-21-24
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.07.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01037117.smida.gov.ua в мережі Інтернет 05.07.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.07.2016 припинено повноваження Головний бухгалтер Шерфауi Нiна Анатолiївна ТТ 283986
31.03.2015 Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
На пiдставi наказу Голови правлiння припинено повноваження головного бухгалтера Шерфауi Нiни Анатолiївни у зв’язку з виходом у соцiальну вiдпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку. Перебувала на посадi з 07.10.2014 р. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
04.07.2016 призначено Головний бухгалтер Косенко Наталiя Олександрiвна ТТ 116954
27.07.2012 Голосiївський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
На пiдставi наказу Голови правлiння № 001 вiд 04.07.2016 р. призначено на посаду головного бухгалтера Косенко Наталiю Олександрiвну строком з 04.07.2016 по 31.12.2018 р. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: економiст (ТОВ «УКРПРОМБАНК»), бухгалтер (ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН КВАДРА, ТОВ «АЕРОБЕТОН-32»)