Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Лабутіна Галина Вікторівна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08132 м.Вишневе вул.Київська, 17
4. Код за ЄДРПОУ 01037117
5. Міжміський код та телефон, факс (04598) 5-17-87 5-20-55
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці tsimbalenko@goldmandarin.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Гутін Євген Борисович . .
.
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку переобранням Наглядової ради припинено повноваження Голови наглядової ради Гутіна Євгена Борисовича (посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 20.04.2017р.
26.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Демидюка Олександра Валентиновича . .
.
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку переобранням Наглядової ради припинено повноваження Члена наглядової ради Демидюка Олександра Валентиновича (посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 20.04.2017р.
26.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Шерфауі Ніна Анатоліївна . .
.
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку переобранням Наглядової ради припинено повноваження Члена наглядової ради Шерфауі Ніни Анатоліївни (посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 20.04.2017р.
26.04.2018 обрано Член наглядової ради Масляний Олег Ярославович . .
.
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку переобранням Наглядової ради строком на 3 роки обрано Членом наглядової Масляного Олега Ярославовича (посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акціонера Тереха В.П., який володіє 24,837142% акцій Товариства. Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник адміністративно-господарського відділу ПрАТ "ПМК № 54"
26.04.2018 обрано Голова наглядової ради Масляний Олег Ярославович . .
.
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку переобранням Наглядової ради строком на 3 роки обрано Членом наглядової Масляного Олега Ярославовича (посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акціонера Тереха В.П., який володіє 24,837142% акцій Товариства. Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник адміністративно-господарського відділу ПрАТ "ПМК № 54"
26.04.2018 обрано Член наглядової ради Демидюка Олександра Валентиновича . .
.
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку переобранням Наглядової ради строком на 3 роки обрано Членом наглядової Демидюка Олександра Валентиновича (посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акціонера Журавля О.В., який володіє 24,828667% акцій Товариства. Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний енергетик ПрАТ "ПМК № 54"; головний енергетик ТОВ "Золотой мандарин квадра"; член наглядової ради ПрАТ "ПМК № 54"
26.04.2018 обрано Член наглядової ради Косенко Наталiя Олександрiвна . .
.
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку переобранням Наглядової ради строком на 3 роки обрано Членом наглядової Косенко Наталiю Олександрiвну (посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН", який володіє 9,518% акцій Товариства. Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: економiст (ТОВ "УКРПРОМБАНК"), бухгалтер (ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН СУВЕНІРИ"); головний бухгалтер ПрАТ "ПМК 54"
26.04.2018 припинено повноваження Голова правління Лабутіна Галина Василівна . .
.
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноосібний (Директор) припинено повноваження Голови правління Лабутіної Галини Вікторівни (посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 31.08.2006р.
26.04.2018 припинено повноваження Член правління Лисун Тетяна Михайлівна . .
.
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноосібний (Директор) припинено повноваження Члена правління Лисун Тетяни Михайлівни (посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 27.04.2007р.
26.04.2018 припинено повноваження Член правління Овчарова Оксана Юріївна . .
.
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноосібний (Директор) припинено повноваження Члена правління Овчарової Оксани Юріївни (посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 09.12.2010р.
26.04.2018 обрано Директор Лабутіна Галина Василівна . .
.
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноосібний (Директор) обрано директором Товариства строком на 5 років Лабутіну Галину Вікторівну (посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ "ПМК-54".