Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Лабутіна Галина Вікторівна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08132 м.Вишневе вул.Київська, 17
4. Код за ЄДРПОУ 01037117
5. Міжміський код та телефон, факс (04598) 5-17-87 5-20-55
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Відомості НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01037117.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.09.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.09.2017 звільнено Головний бухгалтер Шерфауі Ніна Анатоліївна ТТ 283986
31.03.2015 Святошинський РВ ГУ ДМС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
На підставі наказу Голови правління № 0007 від 19 вересня 2017 року за власним бажанням звільнено головного бухгалтера Шерфауі Ніну Анатоліївну (паспорт ТТ 283986 виданий Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 31.03.2015р.). Перебувала на посадi з 07.10.2014 р. Посадова особа не володіє акціями емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
19.09.2017 звільнено Головний бухгалтер Косенко Наталія Олександрівна ТТ 116954
27.07.2012 Голосіївський РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
На підставі наказу Голови правління № 0008 від 19 вересня 2017 року за власним бажанням звільнено головного бухгалтера Косенко Наталію Олександрівну (паспорт ТТ 116954, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.07.2012 р.). Перебувала на посадi з 04.07.2016 р. за строковим трудовим договором. Посадова особа не володіє акціями емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
19.09.2017 призначено Головний бухгалтер Косенко Наталія Олександрівна ТТ 116954
27.07.2012 Голосіївський РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
На підставі наказу Голови правління № 001 від 19 вересня 2017 року призначено на посаду головного бухгалтера з 20 вересня 2017 року Косенко Наталію Олександрівну (паспорт ТТ 116954, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.07.2012 р.) за основним місцем роботи на невизначений термін. Посадова особа не володіє акціями емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: економiст (ТОВ "УКРПРОМБАНК"), помічник народного депутата (Апарат Верховної Ради України), бухгалтер (ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН СУВЕНІРИ", ТОВ "АЕРОБЕТОН-32"), головний бухгалтер ПрАТ "ПМК54" за строковим трудовим договором.