Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2017
Дата публікації 15.03.2017 21:40:56
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54"
Юридична адреса* 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 17
Керівник* Лабутіна Галина Вікторівна - Голова правління. Тел: 0445942129
E-mail* tsimbalenko@goldmandarin.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54»

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01037117,

місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться «20» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин

за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17

 

Порядок денний (проект):

 

 1. Обрання Голови зборів, секретаря та Лічильної комісії. Затвердження регламенту зборів.
 2. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2016 рік.
 3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 4. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 5. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
 6. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
 7. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції у зв’язку зі змінами, що відбулися в законодавстві.
 8. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції у зв’язку зі змінами, що відбулися в законодавстві.
 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
 11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54» за 2016 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний 2016 р.

Попередній 2016 р.

Усього активів

43142,1

43909,8

Основні засоби

28400,2

29580,8

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

254,0

319,1

Сумарна дебіторська заборгованість

8589,8

7858,8

Грошові кошти та їх еквіваленти

74,4

100,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-17704,4

-17764,1

Власний капітал

-14150,9

-14210,6

Статутний капітал

3 000,0

3 000,0

Довгострокові зобов'язання

10,7

10,7

Поточні зобов'язання

57282,3

58109,7

Чистий прибуток (збиток)

331,5

144,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12 000 000

12 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

15

16

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.

Згідно з рішенням наглядової ради Товариства перелік акціонерів для повідомлення про загальні збори акціонерів складається на «14» березня 2017 року, для участі в загальних зборах акціонерів – на 24-00 «13» квітня 2017 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів надіславши на адресу Товариства письмовий запит із зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, паспортних даних акціонера, найменування питання порядку денного, стосовно якого акціонер бажає отримати для ознайомлення матеріали, зручні для акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті № 02, відповідальна особа – Цимбаленко Оксана Олександрівна.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 044-594-21-40.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://01037117.smida.gov.ua.

 

Наглядова Рада

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Лабутіна Галина Вікторівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2017
(дата)