Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.04.2014
Дата публікації 01.04.2014 17:03:46
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54"
Юридична адреса* 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 17
Керівник* Лабутіна Галина Вікторівна - Голова правління. Тел: 0445942129
E-mail* Tsimbalenko@goldmandarin.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів. ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01037117, місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 2014 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Згідно з рішенням наглядової ради Товариства перелік акціонерів для повідомлення про загальні збори акціонерів складається на «27» березня 2014 року, для участі в загальних зборах акціонерів – на «24» квітня 2014 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.
Порядок денний:
1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2013 рік.
2. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 році.
6. Про викуп майна, що перебуває на балансі Товариства з державної власності.
7. Про надання повноважень на укладання та підписання всіх документів, що пов’язані з викупом майна, котре перебуває на балансі Товариства з державної власності.

5. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів надіславши на адресу Товариства письмовий запит з зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, паспортних даних акціонера, найменування питання порядку денного, стосовно якого акціонер бажає отримати для ознайомлення матеріали, зручні для акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті № 02, відповідальна особа – Цимбаленко Оксана Олександрівна.
За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 044-594-21-40

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №54» за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 42 888,1 45 158,0
Основні засоби 32 081,1 33 980,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 514,9 20,0
Сумарна дебіторська заборгованість 5 097,2 5 460,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 55,5 122,1
Нерозподілений прибуток -16 070,4 -14 505,9
Власний капітал -12 516,9 -10 952,4
Статутний капітал 3 000,0 3 000,0
Довгострокові зобов'язання 0 2 035,4
Поточні зобов'язання 55 394,3 54 064,3
Чистий прибуток (збиток) -1 564,5 -2 583,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 000 000 12 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 12

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано газеті «Відомості НКЦПФР» № 58 від 26.03.2014 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Лабутіна Галина Вікторівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.04.2014
(дата)