Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.10.2010
Дата публікації 19.10.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Юридична адреса* 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17
Керівник* Лабутіна Галина Вікторівна - Голова правління. Тел: 0445209840
E-mail* pmk54@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце проведення загальних зборів. ВАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №54» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01037117, місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «07» грудня 2010 року об 11 годині 00 хвилин. за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10 год. по 10 год.50 хв. за місцем проведення зборів. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.
Порядок денний:
1. Затвердження річного звіту правління про результати діяльності Товариства у 2009 році.
2. Затвердження висновку ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2009 рік.
4. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2009 році.
5. Про переведення акцій товариства з документарної форму в без документарну, визначення депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій, щодо яких прийнято рішення про переведення в бездокументарну форму, визначення зберігача, у якого емітентом будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, встановлення дати припинення ведення реєстру власників акцій.
6. Про визначення типу товариства згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та відповідну зміну найменування товариства.
7. Про приведення статуту товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом затвердження статуту в новій редакції.
8. Про приведення положення про загальні збори товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом затвердження положення в новій редакції;
9. Про створення наглядової ради товариства – обрання голови та членів наглядової ради та затвердження положення про наглядову раду товариства у відповідністі до Закону України "Про акціонерні товариства";
10. Про обрання та відкликання членів правління товариства.
11. Про приведення положення про правління товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом затвердження положення в новій редакції;
12. Про приведення положення про ревізійну комісію (ревізора) товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом затвердження положення в новій редакції.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів. За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-21-41

6.Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №54» (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний
2009р. попередній
2008р.
Усього активів 50 528 51 080
Основні засоби 38 127 39 230
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 389 440
Сумарна дебіторська заборгованість 1 186 188
Грошові кошти та їх еквіваленти 233 6
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - 156
Статутний капітал 3000 3000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 49 297 42 513
Чистий прибуток (збиток) (2 335) (2 033)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12000000 12000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано газеті «Відомості ДКЦПФР» № 193 (951) від 18.10.2010 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Лабутіна Галина Вікторівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.10.2010
(дата)