Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01037117
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000000 X X
у тому числі:  
немає 0.000000 0.000000
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000000 X X
немає 0.000000 0.000000
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000000 X X
немає 0.000000 0.000000
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000000 X X
немає 0.000000 0.000000
за векселями (всього) X 0.000000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000000 X X
немає 0.000000 0.000000
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000000 X X
немає 0.000000 X
Податкові зобов'язання X 77.600000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000000 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 54098.200000 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 54175.800000 X X
Опис: До рядка "Iншi зобов'язання" таблицi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" вiдноситься: Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення - 10,7 тис.грн. (забезпечення наступних витрат і платежів): Поточна кредиторська заборгованiсть за: - товари, роботи, послуги - 1671,1 тис.грн. - розрахунками зі страхування - 7,8 тис.грн. - розрахунками з оплати працi - 103,3 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 52305,3 тис.грн.