Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01037117
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 733525
3. Дата проведення державної реєстрації
04.03.1996
4. Територія (область)
32000
5. Статутний капітал (грн)
3000000.000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0.000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000000
8. Середня кількість працівників (осіб)
7.000000
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.32Надання в оренду будівельних машин і устатковання
77.39Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Агрокомбанк"
2) МФО банку
322302
3) поточний рахунок
26001000475801
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
валютного рахунку немає
5) МФО банку
немає
6) поточний рахунок
немає