Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01037117
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лабутіна Галина Вікторівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 1961.000000
5)Освіта** Вища, КПI, iнженер ефект. механiки
6)Стаж роботи (років)** 39.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Гепард - сервіс, головний економіст
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 5 років
9)Опис До компетенції Директора товариства належать усі питання поточної діяльності товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням вищого органу товариства віднесені до компетенції вищого органу управління товариства або наглядової ради товариства. Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноосібний (Директор) припинено повноваження Голови правління Лабутіної Г.В. та призначено її Директором. Одночасно було звільнено членів правління Лисун Т. М. та Овчарову О.Ю. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 39 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: Займає посаду Голови Правління в ПрАТ "ПМК № 54" з 2006 року. Не має посад на будь-яких інших підприємствах. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені

1)Посада* Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Масляний Олег Ярославович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 1963.000000
5)Освіта** Вища, Львівський сільськогосподарський інститут, інженер-механік
6)Стаж роботи (років)** 33.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Золотой Мандарин Квадра", головний інженер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 3 роки
9)Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Голова наглядової ради планує і організовує її роботу та виконує інші повноваження передбачені чинним законодавством та Статутом та Положенням про Наглядову раду. Як Голова наглядової ради винагороду не отримує. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) та рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) замість звільненого Гутіна Є.Б. головою наглядової ради обрано Масляного Олега Ярославовича. Посадова особа є представником акціонера Тереха В.П., який володіє 24,837142% акцій Товариства. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - більше 33 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: начальник адміністративно-господарського відділу ПрАТ "ПМК № 54". На даний час працює за сумісництвом в ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ФАСАДИ" (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17) на посаді директора Товариства. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демидюк Олександр Валентинович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 1975.000000
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 23.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Київбудком", енергетик
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 3 роки
9)Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Як член наглядової ради винагороду не отримує. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства повторно обрано Членом наглядової ради Демидюка Олександра Валентиновича. Посадова особа є представником акціонера Журавля О.В., який володіє 24,828667% акцій Товариства. На посаду обраний строком на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 23 роки. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: головний енергетик на ПрАТ "ПМК № 54". На даний час працює головним енергетиком на ПрАТ "ПМК-54". Займає посаду Головного енергетика у ТОВ "Золотой мандарин квадра" (м. Київ, вул. Лейпцізька, 3-А). Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.

1)Посада* Член наглядової ради, Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Косенко Наталiя Олександрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 1986.000000
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 9.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН СУВЕНІРИ" бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 3 роки
9)Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Як член наглядової ради винагороду не отримує. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку переобранням Наглядової ради обрано Членом наглядової ради Косенко Наталiю Олександрiвну. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН", який володіє 9,518% акцій Товариства. Виконує роботу головного бухгалтера згідно наказу підприємства та у відповідності до посадової інструкції. На підставі наказу Голови правління № 001 від 19 вересня 2017 року призначено на посаду головного бухгалтера з 20 вересня 2017 року Косенко Наталію Олександрівну за основним місцем роботи на невизначений термін. Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. Стаж роботи - 9 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: економiст (ТОВ "УКРПРОМБАНК"), бухгалтер (ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН СУВЕНІРИ"). Посадова особа займає посаду бухгалтера в ТОВ "АЕРОБЕТОН-32" (ЄДРПОУ 34540532) за адресою Київська обл., м. Вишневе, вул.. Київська, 17. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.

1)Посада* Голова ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО"
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 0.000000
5)Освіта** .
6)Стаж роботи (років)** 0.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** .
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017 до переобрання згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України
9)Опис Голова ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО" (код за ЄДРПОУ 21450457). Рішенням засідання ревізійної комісії від 20.04.2017 р. ТОВ "ВКП "АВІКО" обрано Головою ревізійної комісії. Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 39,877508 %. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Представником ТОВ "ВКП "АВІКО" є директор Сердюк Світлана Петрівна. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.

1)Посада* Член ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жураваль Олександр Валентинович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 1968.000000
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 29.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Комерційний директор ТОВ "Золотой мандарин"
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017 до переобрання згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України
9)Опис Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом ревізійної комісії Журавля Олександра Валентиновича. Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 24,828667 %. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 29 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: Комерційний Директор ТОВ "Золотой мандарин". Посадова особа одночасно займає посаду Комерційного директора ТОВ "Золотой мандарин" (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17). Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.

1)Посада* Член ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Терех Віктор Петрович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 1965.000000
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 30.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Золотой мандарин"
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017 до переобрання згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України
9)Опис Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом ревізійної комісії Тереха Віктора Петровича. Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 24,837142%. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 30 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: Директор на ТОВ "Золотой мандарин", Директор на ТОВ "Золотой гепард". Посадова особа одночасно займає посаду Директора на ТОВ "Золотой мандарин" (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17), Директора на ТОВ "Золотой гепард" (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17). Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.