Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01037117
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 27202.800000 26124.800000 0.000000 0.000000 27202.800000 26124.800000
будівлі та споруди 24664.800000 25980.700000 0.000000 0.000000 24664.800000 25980.700000
машини та обладнання 1441.700000 144.100000 0.000000 0.000000 1441.700000 144.100000
транспортні засоби 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
інші 1096.300000 0.000000 0.000000 0.000000 1096.300000 0.000000
2. Невиробничого призначення: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
будівлі та споруди 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
машини та обладнання 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
транспортні засоби 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
інші 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Усього 27202.800000 26124.800000 0.000000 0.000000 27202.800000 26124.800000
Опис Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018р. складає 42541,6 тис.грн., знос - 16416,8 тис.грн., залишкова вартість - 26124,8 тис.грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на пiдприємствi становить 38,59 %. Ступінь використання основних засобів - 14,51 %. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було.