Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01037117
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності .
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ .
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Надання послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведенням операцій у системі депозитарного обліку
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги Товариству вiдповiдно до Договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 23.05.2013 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 21570492
Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 9а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263218
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон (044) 205-41-80
Факс 205-41-80
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис ПАТ "Аграрний комерційний банк" надає послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Товариства, проводить депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Товариства на підставі розпоряджень Товариства та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надає інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності. ПАТ "Аграрний комерційний банк" надає послуги Товариству вiдповiдно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д/2011/02-12 від 24.02.2011р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 21512649
Місцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0347
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 259-01-24 (25)
Факс (044) 259-01-24 (25)
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту
Опис ТОВ "Мiжнародний iнститут аудиту" надає аудиторські послуги з підтвердження фінансової звітності згідно з Договором про надання аудиторських послуг