Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01037117
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54" за ЄДРПОУ 01037117
Територія 3222410600 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 7.000000
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 08132, Київська, Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Київська, 17, (044) 594-21-28


1. Баланс на 31.12.2018 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3.800000 3.800000
Основні засоби: 1010 27202.800000 26124.800000
- первісна вартість 1011 43002.000000 42541.600000
- знос 1012 ( 15799.200000 ) ( 16416.800000 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0.000000 0.000000
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.000000 0.000000
Інші необоротні активи 1090 0.000000 0.000000
Усього за розділом I 1095 27206.600000 26128.600000
II. Оборотні активи
Запаси 1100 255.000000 257.300000
- у тому числі готова продукція 1103 0.700000 0.700000
Поточні біологічні активи 1110 0.000000 0.000000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 2634.900000 2245.600000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2.900000 1.300000
- у тому числі податок на прибуток 1136 0.000000 0.000000
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5840.100000 6024.800000
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.000000 0.000000
Гроші та їх еквіваленти 1165 164.500000 130.800000
Витрати майбутніх періодів 1170 1.700000 1.700000
Інші оборотні активи 1190 5974.700000 5976.300000
Усього за розділом II 1195 14873.800000 14637.800000
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.000000 0.000000
Баланс 1300 42080.400000 40766.400000

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3000.000000 3000.000000
Додатковий капітал 1410 553.500000 553.500000
Резервний капітал 1415 0.000000 0.000000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -17228.000000 -16998.000000
Неоплачений капітал 1425 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Усього за розділом I 1495 -13674.500000 -13444.500000
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 10.700000 10.700000
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0.000000 0.000000
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.000000 0.000000
- товари, роботи, послуги 1615 1681.100000 1684.100000
розрахунками з бюджетом 1620 60.400000 50.400000
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.000000 50.400000
- зі страхування 1625 12.100000 20.900000
- з оплати праці 1630 41.800000 63.100000
Доходи майбутніх періодів 1665 0.000000 0.000000
Інші поточні зобов'язання 1690 53948.800000 52381.700000
Усього за розділом IІІ 1695 55744.200000 54200.200000
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0.000000 0.000000
Баланс 1900 42080.400000 40766.400000

Звіт про фінансові результати за 2018 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6205.100000 6078.900000
Інші операційні доходи 2120 ( 246.300000 ) ( 0.000000 )
Інші доходи 2240 0.100000 0.500000
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 6451.500000 6079.400000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3158.000000 ) ( 3140.500000 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3013.000000 ) ( 2616.600000 )
Інші витрати 2270 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 6171.000000 ) ( 5757.100000 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 280.500000 ) ( 322.300000 )
Податок на прибуток 2300 ( 50.500000 ) ( 58.000000 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 230.000000 264.300000


Примітки до балансу Станом на 31.12.2018 р. загальна сума активів Товариства становила 40766,4 тис. грн. Всі об'єкти, що обліковуються у складі необоротних активів, відповідають критеріям визнання активів. Амортизація на основні засоби та нематеріальні активи у звітному періоді нараховувалась за прямолінійним методом із застосуванням норм, визначених ст. 145 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), що не суперечить діючим нормативам обліку. Визнання та класифікація поточної дебіторської заборгованості товариства відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Статутний капітал Компанії відповідно до установчих документів становить 3000000,00 грн. і поділений на 12000000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2018 р. статутний капітал сплачено повністю. Державної частки в статутному капіталі Товариства немає. Вартість власного капіталу товариства станом на 31.12.2018 р. має від'ємне значення і становить -13444,5 тис.грн. Склад, структура і використання складових власного капіталу відповідає вимогам установчих документів Товариства
Примітки до звіту про фінансові результати За даними обліку та Фінансової звітності протягом звітного періоду Компанія отримала чистий прибуток у розмірі 230,0 тис. грн. Методика визначення кінцевого результату діяльності відповідає вимогам П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію становить 0,02 грн.
Керівник Лабутіна Галина Вікторівна
Головний бухгалтер Косенко Наталiя Олександрiвна