Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01037117
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Суттєвих прогнозiв та планiв, що могли б значно вiдобразитися на дiяльностi Товариство немає. Головним завданням Товариства є збiльшення прибутковостi. З цiєю метою планується використовувати власнi кошти товариства та при потребi залучати позиковi кошти банкiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть товариства

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Підприємство утворено 28 березня 1961 року (наказ № 228 від 30.03.1961р.). 29.01.1996 року ПМК-54 тресту Київводбуд перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54" (наказ РВФДМ України №7/12 ВП від 20.01.1996р.). Загальними зборами акціонерів 07.12.2010 р. було прийнято рішення про зміну найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54".

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Протягом звітного 2018 року Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Протягом звітного 2018 року Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Протягом звітного 2018 року Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням http://01037117.smida.gov.ua. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.04.2018
Кворум зборів** 99.992070
Опис Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання, що розглядались на загальних зборах: 1. Про обрання Лічильної комісії (Обрано Лічильну комісію) 2. Про обрання Голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів (Обрано Голову та секретаря зборів. Затвердженно регламенту зборів) 3. Про розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2017 рік. (Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною та затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік) 4. Про розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 рік (Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною та затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік) 4. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік (Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік) 5. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік (Затвердити фінансову звітність Товариства за 2017 рік) 6. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році (За результатами діяльності у 2016 році направити прибуток Товариства на покриття збитків минулих періодів) 7. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до законодавства (Затвердили нову редакцію Статуту). 8. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства та затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до законодавства (Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори) 9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до законодавства (Затвердили нову редакцію Положення). 10. Про внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства та затвердження Положення про виконавчий орган Товариства у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до законодавства (Затвердили нову редакцію Положення). 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (Припинено повноваження членів Наглядової ради). 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради (Затверджено умови договорів).
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Не скликались Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Ні
Інше (зазначити) Не скликались

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Не скликались

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Не скликались

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Комітетів наглядової ради не створено.
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор обирається наглядовою радою терміном на 5 роки.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів
Членів наглядової ради – представників акціонерів 3
Членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радид/н Комітети відсутні

Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Масляний Олег Ярославович Голова наглядової ради X
Демидюк Олександр Валентинович Член наглядової ради X
Косенко Наталiя Олександрiвна Член наглядової ради X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньПротягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень
07.03.2018 100% 1. Про призначення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та вжиття заходів щодо організації проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження складу реєстраційної комісії для забезпечення реєстрації акціонерів, що прибудуть для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Про затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження форми бюлетеню для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
24.04.2018 100% 1. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання заступника голови Наглядової ради Товариства.
26.04.2018 100% 1. Про обрання голови наглядової ради Товариства.
2. Про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
3. Про обрання директора Товариства.
4. Про затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Директор Лабутіна Галина Вікторівна До компетенції Директора товариства належать усі питання поточної діяльності товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням вищого органу товариства віднесені до компетенції вищого органу управління товариства або наглядової ради товариства
Опис Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор обирається наглядовою радою терміном на 5 роки.
Станом на дату складання цього Звіту Директором обрана Лабутіна Галина Вікторівна 26.04.2018 р. (Протокол Наглядової ради № 26/04/2018 від 26.04.2019 р.) терміном на 5 років

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3.000000осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.000000
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) д/в

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "АВІКО" 21450457 39.877508
2 Терех Віктор Петрович фізична особа 24.837142
3 Журавель Олександр Валентинович фізична особа 24.828667
4 ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН" 9.518000

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
12000000 111700 Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Пересувна механізована колона № 54" складає 11888300 штук, що становить 99,069 % від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 6 (шести) особам. Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. 01.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з п.7.1 Статуту, органами управління Товариства є - Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Директор. Відповідно до п.7.23 та 7,24 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства. Відповідно до п. 7.25 Статуту повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі: 1) прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав; 2) без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами, іншими органами Товариства у разі настання певних обставин, а саме: а) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні; б) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків; г) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; д) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Відповідно до п.7.34 та 7.35 Статуту, Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Обирається наглядовою радою терміном на 5 років. Припинення повноважень Директора є виключною компетенцією наглядової ради (п.7.36 Статуту). Відповідно до п.8.1, 8.2 та 8.3 Статуту, Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів строком на 5 (п'ять) років. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Строк повноважень Ревізійної комісії складає п'ять років. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Ревізійна комісії може обирати Голову з числа її членів. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме: 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні; 2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків; 3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (розділ 4 Положення про наглядову раду, п.п. 7.26, 7.27, 7.28, 7.29 Статуту): До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 21) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства"; 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства"; 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; 33) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом. 35) вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку. Внесення змін до компетенції Наглядової ради не тягне за собою необхідність переобрання її повного складу. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, голова Наглядової ради може прийняти рішення про прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Голова Наглядової ради: 1) планує та організовує її роботу; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 3) відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; 4) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря; 5) підписує від імені Товариства контракт з головою та членами виконавчого органу (особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу); 6) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. ДИРЕКТОР (розділ 3 положення про виконавчий орган, п.7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42 Статуту): До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; 2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) затвердження та реалізація планів власної роботи; 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства; 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи); 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства; 10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; 11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; 12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. Директор Товариства на вимогу органів (в тому числі Наглядової ради, Ревізійної комісії) та/або посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати на їх запити інформацію та/або документи, що пов'язані з діяльністю Товариства та необхідні посадовим особам та/або органам Товариства для виконання покладених на них завдань. Інформація та/або документи на вимогу органів та/або посадових осіб Товариства надається їм не пізніше п'яти робочих днів з моменту отримання Товариством у письмовій формі запиту про надання інофрмації та/або документів. При наявності поважних причин чи особливих обставин, така інформація та/або документи можуть надаватися негайно за наявності усного або письмового запиту. Директор має право: 1) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 2) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції передбаченої цим Статутом, Положенням про виконавчий орган та чинним законодавством України; 4) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 5) підписувати цивільно-правові договори або трудові договори (контракти) щодо виконання повноважень членами Ревізійної комісії; 6) відкривати рахунки у банківських установах; 7) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства; 8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ: (п.8.6, 8.7 Статуту): Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акціонера), що був ініціатором перевірки. Ревізійна комісія Товариства має право: 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу; 2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради якщо вважає це за доцільне (або "з дозволу голови Наглядової ради" або "на яких розглядаються її звіти та висновки"); 3) отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів (посадових осіб; афілійованих осіб) в межах її запиту, а також усні та письмові особисті пояснення співробітників та/ або посадових осіб Товариства (або "в межах її запиту, окрім інформації, що є таємною" або "в межах, визначених чинним законодавством для державних контролюючих органів" або "в межах, визначених для акціонерів Товариства" або "в межах, визначених Положенням про Ревізійну комісію Товариства"); 4) на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг; 5) здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Директора та інших посадових осіб Товариства; 6) у будь-який час входити до будь-яких приміщень Товариства; 7) доповідати про хід перевірок безпосередньо голові Наглядової ради Товариства; 8) користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Загальними зборами (Наглядовою радою); 9) отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб; 10) здійснювати аудіо- та відеозапис власних дій; 11) у разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати правоохоронні органи/Наглядову раду для здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ АУДИТУ" (код за ЄДРПОУ 21512649), яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Їхня інформація наведена нижче: "Нами була перевірена інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54 " за 2018 рік, яка передбачена пунктами 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку. Під час ознайомлення та перевірки даних, що наведені у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " П ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54 " за 2018 рік відповідно до пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ми дійшли висновку, що Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54 " за 2018 рік містить інформацію, розкриття якої вимагається пунктами 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок""

Товариство не є фінансовою установою