Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01037117
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Підприємство утворено 28 березня 1961 року (наказ № 228 від 30.03.1961р.). 29.01.1996 року ПМК-54 тресту Київводбуд перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54" (наказ РВФДМ України №7/12 ВП від 20.01.1996р.). Загальними зборами акціонерів 07.12.2010 р. було прийнято рішення про зміну найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54". В звiтному роцi таких важливих подiй як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiлення не вiдбувалось. Товариство не має у своєму складі дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. Зміни в організаційній структурі у звітному періоді не відбувались.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв складає - 7осіб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 осіб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 2 осіб. Розмiр фонду оплати працi за 2018 рiк склав 544,7 тис.грн. У порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці збільшився на 89,3 тис.грн. у зв'язку з підвищенням розміру заробітної плати працівникам. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: вiдсутня

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікову політику Товариства побудовано відповідно до вимог закону України "Про бухгалтерський облік i фінансову звітність в Україна" та інших нормативно-правових актів щодо регулювання бухгалтерського обліку. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік в Товаристві у звітному періоді вівся методом подвійного запису за комп'ютерною формою за допомогою програми 1С. Господарські операції відображаються в облікових регістрах в тому звітному перiодi, в якому вони були здійснені. Для визначення правових принципів регулювання та організації ведення бухгалтерського обліку в Товаристві видано Наказ № 1-2015 про організацію бухобліку та облікову політику від 01.01.2015 р. Даним наказом встановлено: застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів прямолінійний метод амортизації; нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювати із застосуванням прямолінійного методу; первісну вартість запасів, що придбані за плату, визначати за собівартістю запасів згідно П(С)БО 9. При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті, оцінку їх здійснювати за методами ідентифікаційної собівартості відповідної одиниці запасів; дебіторські заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами діяльності Товариства є: - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; - 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; - 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; - 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва; - 23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу; - 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; - 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Сума виручки за 2018 рік становить 6205,1 тис.грн. Експортні операції Товариством не здійснювались.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років придбано та модернізовано (введено в експлуатацію) основні засоби на загальну суму 584,07 тис.грн. (в т.ч. Будівлі та споруди - 344,70 тис.грн., машини та обладнання - 239,37 тис.грн.) Основні засоби вибували, на суму 629,44 (машини та обладнання - 629,44 тис.грн.). Товариством не плануються будь-якi значні iнвестицiї або придбання

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018р. складає 42541,6 тис.грн., знос - 16416,8 тис.грн., залишкова вартість - 26124,8 тис.грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на пiдприємствi становить 38,59 %. Ступінь використання основних засобів - 14,51 %. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було Дiяльнiсть товариства не має впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. Капiтальне будiвництво, розширення виробництва не планується.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть товариства суттєво впливає економiчний та фiнансовий стан вiтчизняного виробника, споживача, оскiльки обсяги реалiзацiї залежить вiд попиту замовника, його платоспроможностi , працездатностi пiдприємств-постачальникiв та динамiки цiн. Негативний вплив має нестабільність податкового законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштів. Коефіцієнт загальної ліквідності Компанії станом на 31.12.2017 р. становив 0,27, що свідчить про низький ступіть покриття поточних зобов'язань за рахунок оборотних (поточних) активів. Покращення ліквідності товариства можливо за умови позитивних змін в його діяльності та підвищення платоспроможності замовників.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду нема.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності емітента направлена на збільшення користувачів послугами з оренди та на поліпшення фінансового стану. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому - нестабiльне дiюче законодавства України, полiтична та загальноекономiчна ситуацiя в країнi, наслiдком яких є постiйно пiдвищуючи високi цiни на сировину та енергоносiї. Цi фактори зумовлюють зрiст собiвартостi послуг, а також скорочення ринкiв збуту.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не проводило розробок та дослiджень.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки відсутня.