Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01037117
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Звіт керівництва (звіт про управління): компетенція органів управління щодо питань; обмеження повноважень виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів; положення про конфлікт інтересів


1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту"
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21512649
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0347
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 0541 | 30.07.2015
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 01.01.2018
7 Думка аудитора із застереженням
8 Пояснювальний параграф (за наявності) Відсутній
9 Номер та дата договору на проведення аудиту 07 | 04.03.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту 11.03.2019 - 05.04.2019
11 Дата аудиторського звіту 08.04.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 20500.00
13 Текст аудиторського звіту
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Акціонерам та керівництву
Приватного акціонерного товариства "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54"

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54" (код за ЄДРПОУ 01037117) (далі - Компанія), що додається, яка включає баланс (ф. № 1-м) станом на 31.12.2018 року та звіт про фінансові результати (ф. № 2-м) (далі - Фінансова звітність).
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, Фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54", що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - ПСБО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності".
Основа для думки із застереженням
Ми не отримали в достатньому обсязі зовнішні підтвердження сум дебіторської заборгованості та зобов'язань, відображених у балансі Компанії станом на 31.12.2018 р. Альтернативні процедури щодо отримання підтвердження дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 31.12.2018 р проведені на підставі документів, наданих Компанією. Тому, аудитор припускає, що невиявлені викривлення можуть бути суттєвими, проте не всеохоплюючими.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенні до Компанії згідно з етичними вимогами, що застосовуються до нашого аудиту фінансової звітності в Україні, і ми виконали наші етичні обов'язки відповідно до даних вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності
Не роблячи застережень при висловленні нашої думки, ми звертаємо увагу на наявність невизначеності, що може відобразитися на здатності Компанії продовжувати безперервну діяльність, внаслідок перевищення статутного капіталу Компанії над вартістю чистих активів, через їх від'ємне значення. Відповідно до частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України власникам слід розглянути питання щодо можливого зменшення розміру статутного капіталу Компанії.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до відповідно до ПСБО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом складання фінансової звітності Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість означає високий рівень впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та дотримуємося професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено вищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це доречно, щодо відповідних застережних заходів.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Згідно з вимогами ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3840-IV, від нас вимагається висловити думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 даної статті.
Нами була перевірена інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54" за 2018 рік, яка передбачена пунктами 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку.
Під час ознайомлення та перевірки даних, що наведені у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54" за 2018 рік відповідно до пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ми дійшли висновку, що Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54" за 2018 рік містить інформацію, розкриття якої вимагається пунктами 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відомості про аудиторську компанію
Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю
"Міжнародний інститут аудиту"
Код за ЄДРПОУ 21512649
Місцезнаходження Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Тел.|Факс +380 (44) 259 01 24 (25)
Інформація про включення до Реєстру Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 0347
Відповідність системи контролю якості Свідоцтво про відповідність системи контролю якості,
Рішення Аудиторської палати України від 30.07.2015 р. № 313/4.1, термін чинності до 31.12.2020 р.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора), є Наталія ЖУК.

Від імені Товариства з обмеженою відповідальністю
"Міжнародний інститут аудиту":

Наталія ЖУК, аудитор
Номер реєстрації у Реєстрі - 100562

Борис МЕЛЬНИЧУК, директор
Номер реєстрації у Реєстрі - 100569

08 квітня 2019 р.

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.