Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  18.03.2020 17:43:01
Дата здійснення дії: 27.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №54"
Код за ЄДРПОУ:  01037117
Текст повідомлення: 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54»

ідентифікаційний код 01037117,

місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,

м. Вишневе, вул. Київська, 17

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які

відбудуться «27» квітня 2020 року о 13 годині 00 хвилин

за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,

м. Вишневе, вул. Київська, 17, кімната № 1

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись з 12 год. 00 хв. по 12 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.

Дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, – «03» березня 2020 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – на 24-00 «21» квітня 2020 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54» на «27» квітня 2020 року:

1. Про обрання Лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи – Цимбаленко О.О.

 

2. Про обрання Голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Войтовича Миколу Миколайовича,  Секретарем зборів Петрову Дарію Ігорівну, затвердити регламент зборів – виступ до 5 хвилин, обговорення – до 3 хвилин.

 

3. Про розгляд та затвердження річного звіту директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу директора Товариства задовільною та затвердити річний звіт директора за 2019 рік (додаток № 1).

 

4. Про розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною та затвердити звіт ревізійної комісії за 2019 рік (додаток № 2).

 

5. Про розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік (додаток № 3).

 

6. Про розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2019 рік (додаток № 4).

 

7. Про затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення:

Затвердити порядок розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році та направити прибуток Товариства на покриття збитків минулих періодів.

 

8. Про дострокове припинення повноважень наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження наглядової ради Товариства.

Масляний О. Я. – голова НАГЛЯДОВОЇ РАДИ;

Демидюк О. В. – член НАГЛЯДОВОЇ РАДИ;

Косенко Н. О. – член НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

 

9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

 

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, уповноважити директора Товариства на підписання договорів з членами наглядової ради.

 

11. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

 

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановити розмір їх винагороди, уповноважити директора Товариства на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів, надіславши на адресу Товариства або подати особисто до Товариства письмовий запит із зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, паспортних даних акціонера, найменування питання порядку денного, стосовно якого акціонер бажає отримати для ознайомлення матеріали, зручні для акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті № 05, відповідальна особа – Цимбаленко Оксана Олександрівна.

Для ознайомлення із зазначеними матеріалами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з матеріалами, пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного загальних зборів, – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства – оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 044-594-21-40.

 

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Стаття 36 Закону України «Про акціонерні товариства». Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

Стаття 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції до порядку денного загальних зборів

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої  або частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54»

за 2019 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний 2019 р.

Попередній 2018 р.

Усього активів 

42 892,8

40 766,4

Основні засоби (за залишковою вартістю)

25 168,2

26 124,8

Довгострокові фінансові інвестиції 

0

0

Запаси 

411,7

257,3

Сумарна дебіторська заборгованість 

9 197,9

8 271,7

Гроші та їх еквіваленти 

159,8

130,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-16 683,1

-16 998,0

Власний капітал 

-13 129,6

-13 444,5

Зареєстрований статутний капітал 

3  000,0

3  000,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

10,7

10,7

Поточні зобов'язання і забезпечення

54 011,7

54 200,2

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

314,9

230,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

12  000 000

12  000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

8

7

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація, визначена    ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на «03» березня 2020 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів): http://01037117.smida.gov.ua

Станом на «03» березня 2020 року загальна кількість акцій складає 12 000 000 шт, кількість голосуючих акцій – 11 888 772 (згідно з переліком акціонерів, яким надсилаєтся повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів від 10.03.2020 р.).

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова Наглядової Ради

______________ 
(підпис)

Масляний О.Я.

  

11.03.2020 р.

 

 

 

Додаток № 1

Звіт

Виконавчого органу (директора)

ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54»

Про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік

 

ПрАТ «Пересувна механізована колона № 54» функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами.

Основними видами діяльності є здавання в оренду власного нерухомого майна, які не суперечать чинному законодавству, що відповідає статуту товариства.

Чистий дохід товариства за 2019 рік склав 7 085,8 тис. грн..:

- виручка від наданих послуг становить 7 078,2 тис. грн.

- інші операційні доходи 7,6 тис. грн..

Вартість засобів, що знаходяться в розпорядженні товариства на кінець 2019 року складає 40 892,8 тис. грн., що на 126,4 тис. грн. вище за аналогічний показник станом на початок року. На збільшення вартості активів вплинуло збільшення вартості основних засобів, що використовуються у господарській діяльності товариства. Був оплачений ремонт кабельної лінії та встановлена система відеонагляду.

Товариство виплачує заробітну плату без затримки в повному обсязі. Загальні витрати заробітної плати за 2019 рік склали 784,8 тис. грн. Також своєчасно проводяться розрахунки з державою по податках та обов’язкових платежах.

Протягом 2019 року наше Товариство в цілому отримало прибуток в розмірі 314,9 тис.грн., який був спрямований на погашення непокритого збитку минулих періодів.

Товариство в звітному періоді мало наступні витрати:

- витрати операційної діяльності (амортизація, утримання основних фондів, зв’язок, електроенергію, опалення, інші комунальні платежі) склали 3 065,0 тис. грн. у тому числі : витрати на заробітну плату співробітників – 784,8 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 171,1 тис. грн.,

- собівартість виконаних послуг склала – 3 636,3 тис грн.

 

На основі проведеного аналізу майнового стану, ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості), ділової активності та рентабельності діяльності ПрАТ «Пересувна механізована колона № 54» можна зробити висновок про те, що станом на 31.12.2019 р. підприємство має задовільний фінансовий стан. Діяльність товариства за звітний період була прибутковою, підприємство ліквідне, але залежне від залучених засобів, у зв’язку з погашення коштів, які були залучені для реалізації інвестиційного проекту з будівництва заводу по виготовленню виробів з бетону та реконструкцією нежилих приміщень.

 

 

 

 

Додаток № 2

 

Звіт

Ревізійної комісії ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54»

Про результати діяльності за 2019 рік

 

Ревізійна комісія в складі :

1. Директор ТОВ «Виробничо-комерційного підприємства «АВІКО» Сердюк С.П. – Голова ревізійної комісії

2. Терех В.П. - член ревізійної комісії

3. Журавель О.В. - член ревізійної комісії

провела аналіз результатів діяльності Товариства за 2019 рік

 

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2019 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних органів своєчасно.

Загальні активи балансу в сумі 40 892,8 тис. грн. підтверджуються даними обліку, у тому числі: первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 42805,0 тис. грн., знос – 17636,8 тис. грн., залишкова вартість – 25168,2 тис. грн. Незавершені капітальні інвестиції 3,8 тис. грн..

Облік виробничих запасів ведеться по місяцях зберігання та матеріально-відповідальних особах у відповідності з діючим порядком обліку, що відповідає вимогам П(С)БО 9 «Запаси».

Дані бухгалтерського обліку співставленні з даними обліку співставленні з даними балансу по розділу II, згідно яких вартість запасів становить 411,7 тис. грн., в тому числі: виробничі запаси – 411,7 тис. грн.

Загалом Товариство здійснює бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХIV, інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99р. № 291, а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

На основі проведеного аналізу майнового стану, ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості), ділової активності та рентабельності діяльності ПрАТ «Пересувна механізована колона № 54» можна зробити висновок про те, що станом на 31.12.2019 р. підприємство має задовільний фінансовий стан. Діяльність товариства за звітний період була прибутковою, підприємство ліквідне.

 

 

 

 

Додаток № 3

Звіт

Наглядової Ради ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54»

Про результати діяльності за 2019 рік

 

Наглядова Рада в складі:

 

Масляний О. Я. – голова НАГЛЯДОВОЇ РАДИ,

Демидюк О. В. – член НАГЛЯДОВОЇ РАДИ,

Косенко Н. О. – член НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

 

перевірили і проаналізували роботу правління. Всі фінансові і майнові операції за 2018 рік відображено в бухгалтерському обліку і звітності.

Облік основних засобів ведеться на машинних носіях. Класифікація основних засобів проведено відповідно до пасиву бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 року складає 42805,0 тис.грн., знос – 17636,8 тис.грн., залишкова вартість – 25168,2 тис.грн. Незавершені капітальні інвестиції – 3,8 тис. грн.

Амортизація по основних засобах у звітному періоді нараховувалась від залишкової вартості із застосуванням норм, визначених статтею 145 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. (із змінами і доповненнями, внесеними Законами) що не суперечить діючим нормативам обліку. За заявою керівництва залишкова вартість об’єктів основних засобів не має суттєвих відмінностей від їх справедливої вартості.

Згідно балансу вартість необоротних активів складає 25172,0 тис.грн., всі об’єкти, що обліковуються у їх складі, відповідають критеріям визнання активів.

Облік виробничих запасів ведеться по місцях зберігання та матеріально-відповідальних особах у відповідності з діючим порядком обліку, що відповідає вимогам П(С)БО 9 «Запаси». На дату  балансу запаси оцінені за первісною вартістю. Оцінка запасів під час їх вибуття проводиться  за методом собівартості перших за часом надходження запасів, що не суперечить вимогам П(С)БО 9 «Запаси». Дані бухгалтерського обліку співставні з даними балансу по розділу 2, згідно яких вартість запасів становить 411,7 тис.грн., в тому числі: виробничі запаси –  411,7 тис.грн.

Відображені в 2 розділі активу балансу залишки грошових коштів в національній валюті в сумі 159,8  тис. грн., підтверджуються виписками банку та даними бухгалтерського обліку.

Дані, що наведені у фінансовій звітності товариства відповідають даним бухгалтерського обліку і фактичному стану наявних на балансі активів та пасивів. Розбіжностей між показниками звітності не виявлено.

Висновок: перевіривши роботу виконавчого органу (директора) за 2019 рік, Наглядова Рада зробила висновок, що за рік роботи виконавчий орган Товариства (директор), вніс позитивні  зміни в роботу Товариства. Наглядова Рада не має заперечень.

 

 

 

Додаток № 4

2. Звіт про фінансові результати
за ___рік_____ 2019 р.

  

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

7 078,2

6 205,1

 

Інші операційні доходи

2120

7,6

246,3

 

Інші доходи

2240

-

0,1

 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

7 085,8

6 451,5

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 3 636,3 )

( 3 158,0 )

 

Інші операційні витрати

2180

( 3 065,5 )

( 3 013,0 )

 

Інші витрати

2270

( - )

( - )

 

Разом витрати
(2050 + 2180 + 2270)

2285

( 6 701,8 )

( 6 171,0 )

 

Фінансовий результат до оподаткування
(2280 - 2285)

2290

384,0

280,5

 

Податок на прибуток

2300

( 69,1 )

( 50,5 )

 

Чистий прибуток (збиток)
(2290 - 2300)

2350

314,9

230,0