Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Опис бізнесу


Підприємство утворено 28 березня 1961 року (наказ № 228 від 30.03.1961р.).
29.01.1996 року ПМК-54 тресту Київводбуд перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54" (наказ РВФДМ України №7/12 ВП від 20.01.1996р.). Загальними зборами акціонерів 07.12.2010 р. було прийнято рішення про зміну найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54".
В звiтному роцi таких важливих подiй як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiлення не вiдбувалось.
Товариство не має у своєму складі дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. Зміни в організаційній структурі у звітному періоді не відбувались.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв складає - 16 осіб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом -2 особи.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 2 особи.
Розмiр фонду оплати працi за 2015 рiк склав 542,9 тис.грн. У порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці зріс на 153,2 тис.грн. у зв'язку з проведенням індексації заробітної плати.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: вiдсутня.
Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств
Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
Облікову політику Товариства побудовано відповідно до вимог закону України "Про бухгалтерський облік i фінансову звітність в Україна" та інших нормативно-правових актів щодо регулювання бухгалтерського обліку.
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.
Бухгалтерський облік в Товаристві у звітному періоді вівся методом подвійного запису за комп'ютерною формою за допомогою програми 1С. Господарські операції відображаються в облікових регістрах в тому звітному перiодi, в якому вони були здійснені.
Для визначення правових принципів регулювання та організації ведення бухгалтерського обліку в Товаристві видано Наказ № 1-2015 про організацію бухобліку та облікову політику від 01.01.2015 р. Даним наказом встановлено: застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів прямолінійний метод амортизації; нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювати із застосуванням прямолінійного методу; первісну вартість запасів, що придбані за плату, визначати за собівартістю запасів згідно П(С)БО 9. При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті, оцінку їх здійснювати за методами ідентифікаційної собівартості відповідної одиниці запасів; дебіторські заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.
Основними видами діяльності Товариства є:
- 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- 23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу;
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.
Сума виручки за 2015 рік становить 3233,4 тис.грн. Експортні операції Товариством не здійснювались.
За останні п'ять років придбано та модернізовано (введено в експлуатацію) основні засоби на загальну суму 1001,3 тис.грн. (в т.ч. Адміністративно-побутовий корпус №1 літ. А - 338,0 тис. грн., Адміністративно-побутовий корпус №2 літ. Б - 189,5 тис. грн., Благоустрій прилеглої території - 468,9 тис. грн., Дорога на майданчику - 3,1, Підстанція КТП - 1,4 тис. грн.. тис. грн., міні АТС - 0,4 тис. грн.. вибуло (виведено з експлуатації, відчужено) - на 0,0 тис.грн. Товариством не плануються будь-якi значні iнвестицiї або придбання.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, між Товариством або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку протягом звітного року не укладались.
Основнi засоби належать Товариству на правi власностi, обмежень щодо їх використання немає. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Мiсцезнаходження основних засобiв - за розташуванням Товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2015р. складає 42945,70 тис.грн., знос - 13364,9 тис.грн., залишкова вартість - 29580,8 тис.грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на пiдприємствi становить 31,12 %. Ступінь використання основних засобів - 7,53 %. Дiяльнiсть товариства не має впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. Капiтальне будiвництво, розширення виробництва не планується.
На дiяльнiсть товариства суттєво впливає економiчний та фiнансовий стан вiтчизняного виробника, споживача, оскiльки обсяги реалiзацiї залежить вiд попиту замовника, його платоспроможностi , працездатностi пiдприємств-постачальникiв та динамiки цiн. Негативний вплив має нестабільність податкового законодавства.
У звiтному роцi штрафних санкцiй (штрафiв, пенi, неустойок) i компенсацiй за порушення законодавства не було.
Фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштів. Коефіцієнт загальної ліквідності Компанії станом на 31.12.2015 р. становив 0,25, що свідчить про низький ступіть покриття поточних зобов'язань за рахунок оборотних (поточних) активів. Покращення ліквідності товариства можливо за умови позитивних змін в його діяльності та підвищення платоспроможності замовників.
Укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду нема.
Стратегія подальшої діяльності емітента направлена на збільшення користувачів послугами з оренди та на поліпшення фінансового стану. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому - нестабiльне дiюче законодавства України, полiтична та загальноекономiчна ситуацiя в країнi, наслiдком яких є постiйно пiдвищуючи високi цiни на сировину та енергоносiї. Цi фактори зумовлюють зрiст собiвартостi послуг, а також скорочення ринкiв збуту.
Товариство не проводило розробок та дослiджень.
Судових справ, стороною в яких виступає Товариство або його посадовi особи, немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки відсутня.