Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54" за ЄДРПОУ 01037117
Територія 3222410600 за КОАТУУ 3222410600
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 15
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 08132, Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Київська, 17


1. Баланс на 31.12.2014 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 199.2
Основні засоби: 1010 32081.1 30735.1
- первісна вартість 1011 42578.4 42742.5
- знос 1012 ( 10497.3 ) ( 12007.4 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 32081.1 30934.3
II. Оборотні активи
Запаси 1100 514.9 249.8
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 45.2 180.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 271 541.8
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4781 3197.3
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 55.5 223.5
Витрати майбутніх періодів 1170 1.8 2
Інші оборотні активи 1190 5137.6 6565.7
Усього за розділом II 1195 10807 10960.3
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 42888.1 41894.6

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3000 3000
Додатковий капітал 1410 553.5 553.5
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -16070.4 -17908.7
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 -12516.9 -14355.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 10.7 10.7
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 1471.5 1664.3
розрахунками з бюджетом 1620 25.3 16.2
у тому числі з податку на прибуток 1621 12.6 13.9
- зі страхування 1625 6.5 5.8
- з оплати праці 1630 14 21.4
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 53877 54531.4
Усього за розділом IІІ 1695 55394.3 56239.1
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 42888.1 41894.6

Звіт про фінансові результати за 2014 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2624.8 2246
Інші операційні доходи 2120 ( 0.1 ) ( 0.8 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2624.9 2246.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1658.6 ) ( 1110.1 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2711.2 ) ( 2447 )
Інші витрати 2270 ( 77.8 ) ( 241.6 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 4447.6 ) ( 3798.7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -1822.7 ) ( -1551.9 )
Податок на прибуток 2300 ( 15.6 ) ( 12.6 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -1838.3 -1564.5


Примітки до балансу Станом на 31.12.2014 р. загальна сума активів Товариства становила 41894,6 тис. грн. Необоротні активи Товариства станом на 31.12.2014 р. становили 30934,3 тис. грн. Необоротні активи Товариства включали в себе основні засоби (в т.ч. нематеріальні активи): первісна вартість - 42742,5 тис. грн., знос - 12007,4 тис. грн., залишкова вартість - 30735,1 тис. грн.; незавершені капітальні інвестиції - 199,2 тис. грн. Всі об'єкти, що обліковуються у складі необоротних активів, відповідають критеріям визнання активів. Амортизація на основні засоби та нематеріальні активи у звітному періоді нараховувалась за прямолінійним методом із застосуванням норм, визначених ст. 145 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), що не суперечить діючим нормативам обліку. У складі балансової статті "Основні засоби" відображено вартість малоцінних необоротних матеріальних активів за первісною вартістю 302,1 тис. грн. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100 % вартості об'єкта в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію. Оборотні активи Компанії станом на 31.12.2014 р. становили 10 960,3 тис. грн. Оборотні активи Компанії включали в себе: Виробничі запаси - 249,8 тис. грн.; Дебіторську заборгованість за довари, роботи, послуги - 180,2 тис. грн.; Дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом - 541,8 тис. грн.; Іншу поточну дебіторську заборгованість - 3197,3 тис. грн.; Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті - 223,5 тис. грн.; Інші оборотні активи - 6565,7 тис. грн. Витрати майбутніх періодів Компанії станом на 31.12.2014 р. становили 2,0 тис. грн. Визнання та класифікація поточної дебіторської заборгованості товариства відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". На кінець звітного періоду Товариство має залишки забезпечень наступних витрат і платежів в сумі 10,7 тис.грн.
Примітки до звіту про фінансові результати За даними обліку та Фінансової звітності протягом звітного періоду Компанія отримала чистий збиток у розмірі 1 838,3 тис. грн. Методика визначення кінцевого результату діяльності відповідає вимогам П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг в сумі 2 624,8 тис. грн. та інші операційні доходи - 0,1 тис. грн., відображено у звітності відповідно до вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та П(С)БО 15 "Доходи". Витрати періоду, відображені у звіті, склали 4447,6 тис. грн., в тому числі: собівартість реалізованої продукції" (товарів, робіт, послуг) - 1 658,6 тис. грн., інші операційні витрати - 2 711,2 тис. грн. та інші витрати - 77,8 тис.грн. Податок на прибуток склав 15,6 тис. грн.
Керівник Лабутіна Галина Вікторівна
Головний бухгалтер Шевчук Ніна Анатоліївна