Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27.12.2010 805/10/1/10 Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області UA1003381001 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 12000000 3000000 100
Опис Протягом звiтного року цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених внутрішніх та зовнiшнiх ринках не розмiщувались. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було.