Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21512649
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0347 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** . . . .
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності за 2014 рік Приватного акціонерного товариства "Пересувна механізована колона № 54" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Акціонерам та керівництву Приватного акціонерного товариства "Пересувна механізована колона № 54" Основні відомості про емітента Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54" Ідентифікаційний код: 01037117 Юридична адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17 Державна реєстрація: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - серія А01 № 733525, видане державним реєстратором Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, дата проведення реєстрації - 04.03.1996р., дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію - 12.12.2010р. та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про заміну свідоцтва про держреєстрацію - № 1 339 105 0016 000584 Основні види діяльності: - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; - 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; - 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; - 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва; - 23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу; - 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; - 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Підстави для виконання аудиту Аудиторська перевірка проводилась у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА) 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ (в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 р. № 140-V (зі змінами та доповненнями)). ВИСНОВОК (ЗВІТ) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЕМІТЕНТА Ми провели аудит балансу (ф. 1-м) станом на 31.12.2014 р. та звіту про фінансові результати (ф. 2-м) за рік, що закінчився на зазначену дату (далі - Фінансова звітність) Приватного акціонерного товариства "Пересувна механізована колона № 54" (далі - Компанія), що додаються. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання та достовірне подання Фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал Компанії визначає потрібним для забезпечення складання Фінансової звітності, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Аудиторська перевірка проводилась з відома голови правління Компанії Лабутіної Г.В. та головного бухгалтера Шевчук Н.А. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї Фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що Фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо інформації наведеній у Фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень Фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірності подання Компанією Фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, застосованих управлінським персоналом Компанії, та оцінку загального подання Фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Перед складанням річної фінансової звітності Компанією не проводилась інвентаризація активів та зобов'язань. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", Фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Пересувна механізована колона № 54" станом на 31.12.2014 р., у відповідності до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Пояснюючий параграф Не роблячи застережень при висловленні нашої думки, ми звертаємо увагу на наявність невизначеності, що може відобразитися на здатності товариства продовжувати безперервну діяльність, внаслідок отримання збитку за результатами діяльності в 2013-2014 рр., а також перевищення суми статутного капіталу товариства над вартістю чистих активів. ЗВІТ ЩОДО ІНШИХ ПИТАНЬ 1. Розкриття інформації за видами активів Станом на 31.12.2014 р. загальна сума активів Компанії становила 41 894,6 тис. грн. 1.1. Необоротні активи Необоротні активи Компанії станом на 31.12.2014 р. становили 30 934,3 тис. грн. Необоротні активи Компанії включали в себе основні засоби (в т.ч. нематеріальні активи): первісна вартість - 42 742,5 тис. грн., знос - 12 007,4 тис. грн., залишкова вартість - 30 735,1 тис. грн. Всі об'єкти, що обліковуються у складі необоротних активів, відповідають критеріям визнання активів. Амортизація на основні засоби та нематеріальні активи у звітному періоді нараховувалась за прямолінійним методом із застосуванням норм, визначених ст. 145 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), що не суперечить діючим нормативам обліку. У складі балансової статті "Основні засоби" відображено вартість малоцінних необоротних матеріальних активів за первісною вартістю 302,1 тис. грн. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100 % вартості об'єкта в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію. 1.2. Оборотні активи Оборотні активи Компанії станом на 31.12.2014 р. становили 10 960,3 тис. грн. Оборотні активи Компанії включали в себе: Виробничі запаси - 249,8 тис. грн.; Дебіторську заборгованість за довари, роботи, послуги - 180,2 тис. грн.; Дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом - 541,8 тис. грн.; Іншу поточну дебіторську заборгованість - 3 197,3 тис. грн.; Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті - 223,5 тис. грн.; Інші оборотні активи - 6 565,7 тис. грн. Витрати майбутніх періодів Компанії станом на 31.12.2014 р. становили 2,0 тис. грн. Визнання та класифікація поточної дебіторської заборгованості товариства відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Перед складанням річної звітності інвентаризація активів і зобов'язань Компанією не проводилась. 2. Розкриття інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів та зобов'язання На кінець звітного періоду товариство має залишки забезпечень наступних витрат і платежів в сумі 10,7 тис.грн. 2.1. Короткострокові зобов'язання Короткострокові зобов'язання Компанії станом на 31.12.2014 р. становили 56 239,1 тис. грн. Короткострокові зобов'язання Компанії включали в себе: Кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 1 664,3 тис. грн., Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 16,2 тис. грн., зі страхування - 5,8 тис. грн., з оплати праці - 21,4 тис. грн.; Інші поточні зобов'язання - 54 531,4 тис. грн. Аудит правильності розрахунків та сплати податкових платежів не був предметом аудиту. 3. Розкриття інформації про власний капітал 3.1. Формування статутного капіталу та емісія цінних паперів Статутний капітал Компанії у відповідності до установчих документів становить 3 000 000,00 грн. Статутний капітал Компанії сплачено повністю. Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 805/10/1/10 від 27.12.2010 р. Компанією зареєстровано випуск 12 000 000 штук простих іменних акцій на загальну суму 3 000 000,00 грн. номінальною вартістю 0,25 грн. Форма існування акцій - бездокументарна. Обслуговування випуску акцій ПрАТ "Пересувна механізована колона № 54" здійснює ПАТ "Національний депозитарій України". ПрАТ "Пересувна механізована колона № 54" відкрило рахунки в цінних паперах власникам акцій у зберігача - ПАТ "Аграрний комерційний банк" (ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи АЕ № 263218, видана НКЦПФР 20.08.2013р., строк дії необмежений). За інформацією, наданою товариством, кількість власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2014 р. становить 40 акціонерів (з них 2 юридичні особи), в т.ч. 3 акціонери володіють 10 та більше відсотків акцій. Протягом періоду, що перевірявся, викуп акцій власної емісії товариством не здійснювався, дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися. Статутний капітал Компанії відповідно до установчих документів становить 3 000 000,00 грн. і поділений на 12 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2014 р. статутний капітал сплачено повністю. Державної частки в статутному капіталі Компанії немає. 3.2. Власний капітал Вартість власного капіталу товариства станом на 31.12.2014р. має від'ємне значення і становить -14 355,2 тис. грн., з них: статутний капітал - 3 000,0 тис.грн., додатковий капітал - 553,5 тис.грн., непокритий збиток - 17 908,7 тис. грн. Ці суми відповідають балансу та даним бухгалтерського обліку. Склад, структура і використання складових власного капіталу відповідає вимогам установчих документів Компанії. 3.3. Чистий прибуток за період За даними обліку та Фінансової звітності протягом звітного періоду Компанія отримала чистий збиток у розмірі 1 838,3 тис. грн. Методика визначення кінцевого результату діяльності відповідає вимогам П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг в сумі 2 624,8 тис. грн. та інші операційні доходи - 0,1 тис. грн., відображено у звітності відповідно до вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та П(С)БО 15 "Доходи". Витрати періоду, відображені у звіті, склали 4 447,6 тис. грн., в тому числі: собівартість реалізованої продукції" (товарів, робіт, послуг) - 1 658,6 тис. грн., інші операційні витрати - 2 711,2 тис. грн. та інші витрати - 77,8 тис. грн. Податок на прибуток склав 15,6 тис. грн. 4. Аналіз показників фінансового стану Аналіз показників фінансового стану Компанії проведено на підставі даних Фінансової звітності. Показники фінансового стану Компанії розраховані аудиторами та становлять наступні значення: Показник Нормативне значення 31/12/2013 31/12/2014 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25 - 0,50 0,00 0,00 Коефіцієнт загальної ліквідності > 1,00 0,20 0,19 Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, автономії) > 0,50 -0,29 -0,34 Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом > 1,00, збільшення -0,23 -0,26 Коефіцієнт рентабельності активів > 0,00, збільшення -0,04 -0,04 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Компанії станом на 31.12.2014 р. має низьке значення, що свідчить про низький ступіть покриття поточних зобов'язань за рахунок поточних фінансових інвестицій, грошових коштів та їх еквівалентів. Коефіцієнт загальної ліквідності Компанії станом на 31.12.2014 р. становив 0,19, що свідчить про низький ступіть покриття поточних зобов'язань за рахунок оборотних (поточних) активів. Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, автономії) Компанії станом на 31.12.2014 р. має від'ємне значення, що свідчить про низьку частку власного капіталу в загальній вартості майна. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом Компанії станом на 31.12.2014 р. має від'ємне значення, що свідчить про низький рівень покриття всіх зобов'язань за рахунок власного капіталу. Коефіцієнт рентабельності активів Компанії станом на 31.12.2014 р. має від'ємне значення, що свідчить про низький рівень рентабельності (прибутковості) діяльності в розрахунку відносно вартості активів. 5. Розкриття іншої допоміжної інформації 5.1. Система бухгалтерського обліку Компанія веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік в Компанії у звітному періоді вівся методом подвійного запису господарських операцій, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями). В Компанії облік ведеться за журнально-ордерною формою з використанням комп'ютерних технологій, у відповідності до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом від 30.11.1999 р. № 291. Для визначення правових принципів регулювання та організації ведення бухгалтерського обліку в Компанії видано Наказ № 1-2013 про організацію бухобліку та облікову політику від 01.01.2013 р. На основі проведених аудиторами тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться товариством відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування. 5.2. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Вартість чистих активів Компанії була розрахована у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Комісії від 17.11.2004 р. № 485. Чисті активи Компанії станом на звітну дату мають від'ємне значення і складають -14 355,2 тис. грн., а розмір статутного капіталу 3 000,0 тис. грн. Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу свідчить про їх невідповідність вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. 5.3. Виконання значних правочинів За свідченнями керівництва Компанії, протягом періоду, що перевірявся, значні правочини не здійснювались. 5.4. Ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Аудиторська перевірка передбачала проведення процедур, для отримання доказів щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від професійного судження аудитора, в тому числі від оцінки ризиків суттєвих викривлень у фінансовій звітності внаслідок помилки або шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності"). Фінансова звітність Товариства в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки могли бути не виявлені. 5.5. Відповідність показників Фінансової звітності даним аналітичного обліку Фінансова звітність Компанії складена у відповідності до вимог чинних П(С)БО України щодо фінансової звітності. Дані, що наведені у Фінансовій звітності Компанії, відповідають даним бухгалтерського обліку. Перевірка співставності показників окремих форм звітності проведена аудиторами у відповідності до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. № 476. Розбіжностей між показниками Фінансової звітності Компанії не виявлено. 6. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року 6.1. Дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів За заявою керівництва, протягом звітного періоду у Компанії відбулися наступні дії, що розглядаються статтею 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІV, як такі, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів: 07.10.2014 р. - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до наказу Голови Правління було прийнято на посаду головного бухгалтера Шевчук Н.А. (наказ № 002 від 07.10.2014 р.). Відомості про аудиторську компанію Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту" Ідентифікаційний код: 21512649 Юридична адреса: Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10 Тел.|Факс: +380 (44) 219 00 44 (55) Внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0347, термін чинності до 23.12.2015 р. Суб'єкт господарювання включений до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р. Відповідність системи контролю якості: Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, Рішення Аудиторської палати України від 25.02.2010 р. № 211/6 Основні відомості про умови договору Договір на здійснення аудиторської перевірки від 02 березня 2015 р. № 08. Перевірка здійснювалася за місцезнаходженням Компанії з 03 березня по 10 квітня 2015 р., що не суперечить умовам договору. Наталія ЖУК, аудитор ТОВ "Міжнародний інститут аудиту" сертифікат А № 003325 від 26.03.1998 р. дійсний до 26.03.2017 р. Борис МЕЛЬНИЧУК, директор ТОВ "Міжнародний інститут аудиту" сертифікат А № 006286 від 26.04.2007 р. дійсний до 26.04.2017 р. МП 10 квітня 2015 р.
.
.
.