Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Квартальна фінансова звітність


Коди
Дата
(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54" за ЄДРПОУ 01037117
Територія за КОАТУУ 3222410600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників (чол.) 13    
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 08132, Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Київська, 17
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс на 31.12.2013
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 33980.3 32081.1
- первісна вартість 031 42971.3 42578.4
- знос 032 ( 8991 ) ( 10497.3 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 33980.3 32081.1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 20 514.9
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 210 45.2
- первісна вартість 161 210 45.2
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 844 271
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4406.1 4781
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 122.1 55.5
- у тому числі в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 5573.7 5137.6
Усього за розділом II 260 11175.9 10805.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 1.8 1.8
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 45158 42888.1

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3000 3000
Додатковий вкладений капітал 320 553.5 553.5
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -14505.9 -16070.4
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 -10952.4 -12516.9
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 10.7 10.7
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 2035.4 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 2400 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1526.7 1471.5
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 0 25.3
- зі страхування 570 0 6.5
- з оплати праці* 580 10.1 14
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 50127.5 53877
Усього за розділом IV 620 54064.3 55394.3
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 45158 42888.1
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0


Примітки Станом на 31.12.2013 р. загальна сума активів Товариства становила 42888,1 тис. грн. Необоротні активи Товариства станом на 31.12.2013 р. становили 32081,1 тис. грн. Необоротні активи Товариства включали в себе основні засоби (в т.ч. нематеріальні активи): первісна вартість - 42578,4 тис. грн., знос - 10497,3 тис. грн., залишкова вартість - 32081,1 тис. грн. Всі об'єкти, що обліковуються у складі необоротних активів, відповідають критеріям визнання активів. Амортизація на основні засоби та нематеріальні активи у звітному періоді нараховувалась за прямолінійним методом із застосуванням норм, визначених ст. 145 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), що не суперечить діючим нормативам обліку. У складі балансової статті "Основні засоби" відображено вартість малоцінних необоротних матеріальних активів за первісною вартістю 294,5 тис.грн. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100 % вартості об'єкта в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію. Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2013 р. становили 10805,2 тис. грн. Оборотні активи Товариства включали в себе: Виробничі запаси - 514,9 тис.грн.; Дебіторську заборгованість за довари, роботи, послуги: первісна вартість - 45,2 тис.грн., чиста вартість реалізації - 45,2 тис.грн.; Дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом - 271,0 тис.грн.; Іншу поточну дебіторську заборгованість - 4781,0 тис.грн.; Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті - 55,5 тис.грн.; Інші оборотні активи - 5137,6 тис.грн. Витрати майбутніх періодів Товариства станом на 31.12.2013 р. становили 1,8 тис. грн. Визнання та класифікація поточної дебіторської заборгованості товариства відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". На кінець звітного періоду Товариство має залишки забезпечень наступних витрат і платежів в сумі 10,7 тис.грн. Короткострокові зобов'язання Товариства станом на 31.12.2013 р. становили 55 394,3 тис.грн. Короткострокові зобов'язання Товариства включали в себе: Кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 1471,5 тис.грн., Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 25,3 тис.грн., зі страхування - 6,5 тис.грн., з оплати праці - 14,0 тис.грн.; Інші поточні зобов'язання - 53 877,0 тис.грн. Статутний капітал Компанії відповідно до установчих документів становить 3000000,00 грн. і поділений на 12000000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2013 р. статутний капітал сплачено повністю. Державної частки в статутному капіталі Товариства немає. Вартість власного капіталу Товариства станом на 31.12.2013р. має від'ємне значення і становить -12 516,9 тис.грн., з них: статутний капітал - 3 000,0 тис.грн., додатковий капітал - 553,5 тис.грн., непокритий збиток - 16 070,4 тис.грн.. Ці суми відповідають балансу та даним бухгалтерського обліку. Склад, структура і використання складових власного капіталу відповідає вимогам установчих документів Товариства.
Керівник Лабутіна Галина Вікторівна
Головний бухгалтер Лабутіна Галина ВікторівнаЗвіт про фінансові результати
за 31.12.2013 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2695.2 2624.5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 449.2 ) ( 437.4 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 2246 2187.1
Інші операційні доходи 040 0.8 0
Інші доходи 050 0 21.7
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2246.8 2208.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 1110.1 1837.1
Інші операційні витрати 090 ( 2447 ) ( 1947.8 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 241.6 ) ( 995.4 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 3798.7 ) ( 4780.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( -1551.9 ) ( -2571.5 )
Податок на прибуток 140 ( 12.6 ) ( 12.4 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( -1564.5 ) ( -2583.9 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки За даними обліку та Фінансової звітності протягом звітного періоду Товариства отримало чистий збиток у розмірі 1 564,5 тис. грн. Методика визначення кінцевого результату діяльності відповідає вимогам П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг в сумі 2 246,0 тис. грн. та інші операційні доходи - 0,8 тис. грн., відображено у звітності відповідно до вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та П(С)БО 15 "Доходи". Витрати періоду, відображені у звіті, склали 3 798,7 тис. грн., в тому числі: собівартість реалізованої продукції" (товарів, робіт, послуг) - 1 110,1 тис. грн., інші операційні витрати - 2 447,0 тис. грн. та інші витрати - 241,6 тис.грн. Податок на прибуток склав 12,6 тис. грн.
Керівник Лабутіна Галина Вікторівна
Головний бухгалтер Лабутіна Галина Вікторівна