Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 25.3 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 55369 X X
Усього зобов'язань X 55394.3 X X
Опис: До рядка "Iншi зобов'язання" таблицi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" вiдноситься: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1471,5 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування - 6,5 тис.грн.; з оплати працi - 14,0 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 53877,0 тис.грн.