Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс 585-42-40
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092). ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" є Центральним депозитарiєм цiнних паперiв, який надає послуги, пов'язанi з провадженням депозитарної дiяльностi, проведенням операцiй у системi депозитарного облiку, здiйсненням контролю за депозитарними установами та регулюванням вiдносин, що виникають в процесi провадження депозитарної дiяльностi мiж Центральним депозитарiєм та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними установами, Нацiональним банком України, депозитарiями-кореспондентами, Розрахунковим центром, клiринговими установами та iншими особами вiдповiдно до законодавства України. ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги Товариству вiдповiдно до Договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 23.05.2013 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 21570492
Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 9а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263218
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон (044) 205-41-80
Факс 205-41-80
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис ПАТ "Аграрний комерційний банк" надає послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Товариства, проводить депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Товариства на підставі розпоряджень Товариства та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надає інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності. ПАТ "Аграрний комерційний банк" надає послуги Товариству вiдповiдно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д/2011/02-12 від 24.02.2011р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 21512649
Місцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0347
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 219-00-44 (55)
Факс 219-00-44 (55)
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту
Опис ТОВ "Мiжнародний iнститут аудиту" надає аудиторські послуги з підтвердження фінансової звітності згідно з Договором на здійснення аудиторської перевірки від 18 березня 2014 р. № 17.