Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Зміст


1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 0
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 0
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 0
5. Інформація про рейтингове агентство 0
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди 0
11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента 0
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 0
4) інформація про похідні цінні папери 0
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 0
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 0
5) інформація про собівартість реалізованої продукції 0
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 0
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 0
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 0
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 0
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 0
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 0
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 0
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 0
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 0
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 0
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 0
23. Основні відомості про ФОН 0
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 0
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 0
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 0
27. Правила ФОН 0
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) -
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 0
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 0
33. Примітки Виправлена Річну інформацію емітента цінних паперів за 2013 рік повторно розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.09.2014 р., додатково публікована в офіційному виданні "Відомості НКЦПФР" № 171 від 10.09.2014 р., розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет - 10.09.2014 р. У розділі III. Основні відомості про емітента в п.2 Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи вказано номер та серію Виписки з ЄДР У звіті відсутня наступна інформація: 1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності (товариством не отримувались ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності). 2. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб (товариство не створювало юридичних осіб). 3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (у товаристві відсутня посада корпоративного секретаря). 4. Інформація про рейтингове агентство (емітентом не проводилась рейтингова оцінка). 5. Інформація про органи управління емітента (не заповнюється емітентами - акціонерними товариствами). 6. Інформація про дивіденди (за результатами роботи у 2012 та 2013 роках дивіденди товариством не нараховувались і не виплачувались). 7. Інформація про облігації емітента (облігації товариством не випускались). 8. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (не випускались). 9. Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом (не випускались). 10. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду (фактів викупу власних акцій не було). 11. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції (емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності). 12. Інформація про собівартість реалізованої продукції (емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності). 13. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів (товариство не випускало боргових цінних паперів). 14. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду (протягом звітного періоду особлива та інформація про іпотечні цінні папери не виникала) 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій (товариство не випускало іпотечних облігацій) 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття (інформацію не заповнюють акціонерні товариства). 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття (інформацію не заповнюють акціонерні товариства). 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів (інформацію не заповнюють акціонерні товариства). 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів (інформацію не заповнюють акціонерні товариства). 20. Основні відомості про ФОН (інформацію не заповнюють приватні акціонерні товариства) 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН (інформацію не заповнюють акціонерні товариства). 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН (інформацію не заповнюють акціонерні товариства). 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (інформацію не заповнюють акціонерні товариства). 24. Правила ФОН (інформацію не заповнюють акціонерні товариства) 25. Відомості про аудиторський висновок (звіт) (інформацію не заповнюють публічне акціонерні товариства). 26. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (товариство не складає звітність за Міжнародними стандартами). 27. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) (інформацію не заповнюють акціонерні товариства).