Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правління       Лабутіна Галина Вікторівна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.09.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01037117
4. Місцезнаходження
08132КиївськаКиєво-Святошинський р-н.м.Вишневевул.Київська, 17
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 594-21-28594-21-24
6. Електронна поштова адреса
shevchuk@goldmandarin.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Відомості НКЦПФР№ 75   18.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://01037117.smida.gov.ua в мережі Інтернет 18.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)