Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 4435.4 X X
у тому числі:  
Довгострокові кредити банку 17.01.2008 2035.4 23.5 01.04.2013
Короткострокові кредити банку 29.06.2010 2400 18 25.05.2012
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
немає 01.01.1970 0 0 01.01.1970
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
немає 01.01.1970 0 0 01.01.1970
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
немає 01.01.1970 0 0 01.01.1970
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
немає 01.01.1970 0 0 01.01.1970
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
немає 01.01.1970 0 X 01.01.1970
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 51664.3 X X
Усього зобов'язань X 56099.7 X X
Опис: До рядка "Iншi зобов'язання" таблицi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" вiдноситься: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1526,7 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати працi - 10,1 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 50127,5 тис.грн.