Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Квартальна фінансова звітність


Коди
Дата
(рік, місяць, число)
2013 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54" за ЄДРПОУ 01037117
Територія за КОАТУУ 3222410600
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління за КОДУ .
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників (чол.) 9    
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 08132, Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Київська, 17
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс на 31.12.2012
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 33541.3 33980.3
- первісна вартість 031 42568.8 42971.3
- знос 032 ( 9027.5 ) ( 8991 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 33541.3 33980.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 385.3 20
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 11.4 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 58.9 210
- первісна вартість 161 58.9 210
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 3733.3 844
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2597 4406.1
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 969.6 122.1
- у тому числі в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 2848.8 5573.7
Усього за розділом II 260 10604.3 11175.9
III. Витрати майбутніх періодів 270 1.8 1.8
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 44147.4 45158

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3000 3000
Додатковий вкладений капітал 320 553.5 553.5
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -11922 -14505.9
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 -8368.5 -10952.4
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 10.7 10.7
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 3400 2035.4
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 2400 2400
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1652.9 1526.7
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 0 0
- зі страхування 570 5 0
- з оплати праці* 580 10.7 10.1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 45036.6 50127.5
Усього за розділом IV 620 49105.2 54064.3
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 44147.4 45158
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0


Примітки Станом на 31.12.2012 р. загальна сума активів Товариства становила 45 158,0 тис.грн. Необоротні активи Товариства станом на 31.12.2012 р. становили 33 980,3 тис.грн. та включали в себе основні засоби (в т.ч. нематеріальні активи): первісна вартість - 42 971,3 тис.грн., знос - 8 991,0 тис.грн., залишкова вартість - 33 980,3 тис.грн. Всі об'єкти, що обліковуються у складі необоротних активів, відповідають критеріям визнання активів. Амортизація на основні засоби та нематеріальні активи у звітному періоді нараховувалась за прямолінійним методом із застосуванням норм, визначених ст. 145 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), що не суперечить діючим нормативам обліку. У складі балансової статті "Основні засоби" відображено вартість малоцінних необоротних матеріальних активів за первісною вартістю 294,5 тис.грн. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100 % вартості об'єкта в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію. Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2012 р. становили 11 175,9 тис.грн. та включали в себе: Виробничі запаси - 20,0 тис.грн.; Дебіторську заборгованість за довари, роботи, послуги: первісна вартість - 210,0 тис.грн., чиста вартість реалізації - 210,0 тис.грн.; Дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом - 844,0 тис.грн.; Іншу поточну дебіторську заборгованість - 4 406,1 тис.грн.; Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті - 122,1 тис.грн.; Інші оборотні активи - 5 573,7 тис.грн. Витрати майбутніх періодів Товариства станом на 31.12.2012 р. становили 1,8 тис.грн. На кінець звітного періоду Товариство має залишки забезпечень наступних витрат і платежів в сумі 10,7 тис.грн. У ІІІ розділі пасиві балансу відображено суму довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів, отриманих Товариством відповідно до договорів позик у 2008 та 2010 роках, в сумі 2 035,4 тис.грн. Короткострокові зобов'язання Товариства станом на 31.12.2012 р. становили 54 064,3 тис. грн. та включали в себе: Короткострокові кредити банків - 2 400,0 тис. грн.; Кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 1 526,7 тис. грн., Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці - 10,1 тис. грн.; Інші поточні зобов'язання - 50 127,5 тис. грн. Статутний капітал Товариства відповідно до установчих документів становить 3 000 000,00 грн. і поділений на 12 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал сплачено повністю. Державної частки в статутному капіталі Товариства немає. Вартість власного капіталу Товариства станом на 31.12.2012р. має від'ємне значення і становить - 10 952,4 тис.грн., з них: статутний капітал - 3 000,0 тис.грн., додатковий капітал - 553,5 тис.грн., непокритий збиток - 14 505,9 тис.грн.
Керівник Лабутіна Галина Вікторівна
Головний бухгалтер Лабутіна Галина ВікторівнаЗвіт про фінансові результати
за 31.12.2012 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2624.5 1873.2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 437.4 ) ( 312.2 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 2187.1 1561
Інші операційні доходи 040 0 60
Інші доходи 050 21.7 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2208.8 1621
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 1837.1 1331.2
Інші операційні витрати 090 ( 1947.8 ) ( 2532.5 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 995.4 ) ( 861.1 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 4780.3 ) ( 4724.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( -2571.5 ) ( -3103.8 )
Податок на прибуток 140 ( 12.4 ) ( 5.5 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( -2583.9 ) ( -3109.3 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Протягом звітного періоду Товариство отримало чистий збиток у розмірі 2 583,9 тис. грн. Методика визначення кінцевого результату діяльності відповідає вимогам П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг в сумі 2 187,1 тис. грн. та інші доходи - 21,7 тис. грн., відображено у звітності відповідно до вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та П(С)БО 15 "Доходи". Витрати періоду, відображені у звіті, склали 4 780,3 тис. грн., в тому числі: собівартість реалізованої продукції" (товарів, робіт, послуг) - 1 837,1 тис. грн., інші операційні витрати - 1 947,8 тис. грн. та інші витрати - 995,4 тис.грн. Податок на прибуток склав 12,4 тис. грн.
Керівник Лабутіна Галина Вікторівна
Головний бухгалтер Лабутіна Галина Вікторівна