Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правління       Лабутіна Галина Вікторівна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
Загальні відомості
Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01037117
Місцезнаходження емітента
08132 Київська Києво-Святошинський р-н м.Вишневе вул.Київська, 17
Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 594-21-28 594-21-24
Електронна поштова адреса емітента
pmk54@emitent.net.ua
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2013
(дата)
Річна інформація опублікована у Відомості НКЦПФР № № 76 (1580)   19.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці http://01037117.smida.gov.ua в мережі Інтернет 19.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)