Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54" за ЄДРПОУ 01037117
Територія 3222410600 за КОАТУУ 3222410600
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 9
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 08132, Київська, Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Київська, 17, (044) 594-21-28


1. Баланс на 31.12.2017 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3.8 3.8
Основні засоби: 1010 28400.2 27202.8
- первісна вартість 1011 43002 43002
- знос 1012 ( 14601.8 ) ( 15799.2 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 28404 27206.6
II. Оборотні активи
Запаси 1100 254 255
- у тому числі готова продукція 1103 0.7 0.7
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 2745.8 2634.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 23.6 2.9
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5820.4 5840.1
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 74.4 164.5
Витрати майбутніх періодів 1170 7.1 1.7
Інші оборотні активи 1190 6024.9 5974.7
Усього за розділом II 1195 14950.2 14873.8
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 43354.2 42080.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3000 3000
Додатковий капітал 1410 553.5 553.5
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -17492.3 -17228
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 -13938.8 -13674.5
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 10.7 10.7
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 1672 1681.1
розрахунками з бюджетом 1620 63.8 60.4
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 13.9 12.1
- з оплати праці 1630 21.1 41.8
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 55511.5 53948.8
Усього за розділом IІІ 1695 57282.3 55744.2
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 43354.2 42080.4

Звіт про фінансові результати за 2017 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6078.9 5791.7
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 0.5 0.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 6079.4 5791.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3140.5 ) ( 3022.1 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2616.6 ) ( 2438.2 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 5757.1 ) ( 5460.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 322.3 ) ( 331.5 )
Податок на прибуток 2300 ( 58 ) ( 59.7 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 264.3 271.8


Примітки до балансу Станом на 31.12.2017 р. загальна сума активів Товариства становила 42080,4 тис. грн. Всі об'єкти, що обліковуються у складі необоротних активів, відповідають критеріям визнання активів. Амортизація на основні засоби та нематеріальні активи у звітному періоді нараховувалась за прямолінійним методом із застосуванням норм, визначених ст. 145 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), що не суперечить діючим нормативам обліку. Визнання та класифікація поточної дебіторської заборгованості товариства відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Статутний капітал Компанії відповідно до установчих документів становить 3000000,00 грн. і поділений на 12000000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2017 р. статутний капітал сплачено повністю. Державної частки в статутному капіталі Товариства немає. Вартість власного капіталу товариства станом на 31.12.2017 р. має від'ємне значення і становить -13674,5 тис.грн. Склад, структура і використання складових власного капіталу відповідає вимогам установчих документів Товариства
Примітки до звіту про фінансові результати За даними обліку та Фінансової звітності протягом звітного періоду Компанія отримала чистий прибуток у розмірі 264,3 тис. грн. Методика визначення кінцевого результату діяльності відповідає вимогам П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію становить 0,02 грн.
Керівник Лабутіна Галина Вікторівна
Головний бухгалтер Косенко Наталiя Олександрiвна