Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.04.2017
Кворум зборів** 99.06
Опис Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання, що розглядались на загальних зборах: 1. Обрання Голови зборів, секретаря та Лічильної комісії. Затвердження регламенту зборів (Обрано Голову зборів, секретаря та Лічильну комісію. Затвердження регламенту зборів) 2. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2016 рік (Визнати роботу правління Товариства задовільною та затвердити річний звіт правління Товариства за 2016 рік) 3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. (Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною та затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік) 4. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік (Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік) 5. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік (Затвердити фінансову звітність Товариства за 2016 рік) 6. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році (За результатами діяльності у 2016 році направити прибуток Товариства на покриття збитків минулих періодів) 7. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції у зв'язку зі змінами, що відбулися в законодавстві (Затвердили нову редакцію Статуту). 8. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції у зв'язку зі змінами, що відбулися в законодавстві (Затвердили нову редакцію Положення). 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (Припинено повноваження членів Наглядової ради). 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради (Обрано новий склад Наглядової ради. Затверджено умови договорів. Уповноважено підписати договору Голові правління). 11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства (Обрано Ревізійну комісію)
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.