Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 60.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 55694.5 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 55754.9 X X
Опис: До рядка "Iншi зобов'язання" таблицi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" вiдноситься: Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення - 10,7 тис.грн. (забезпечення наступних витрат і платежів): Поточна кредиторська заборгованiсть за: - товари, роботи, послуги - 1681,1 тис.грн. - розрахунками зі страхування - 12,1 тис.грн. - розрахунками з оплати працi - 41,8 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 53948,8 тис.грн.