Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21512649
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0347 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** . . . .
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0541 30.07.2015
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 02
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф відсутній
Номер та дата договору на проведення аудиту № 08 02.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 12.03.2018 06.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 06.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 16000
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності за 2017 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №54" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України Акціонерам та керівництву Приватного акціонерного товариства "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54" Основні відомості про Компанію Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54" Ідентифікаційний код: 01037117 Юридична адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17 Державна реєстрація: дата державної реєстрації - 04.03.1996р., номер запису в ЄДР відомостей про юридичну особу - № 1 339 105 0016 000584 Основні види діяльності: КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; КВЕД 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва; КВЕД 23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу; - 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; - 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54" (код за ЄДРПОУ 01037117) (далі - Компанія), що додається, яка включає баланс (ф. № 1-м) станом на 31.12.2017 року та звіт про фінансові результати (ф. № 2-м), за рік, що закінчився зазначеною датою (далі - Фінансова звітність). На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, Фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54" на 31 грудня 2017 р., його фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО). Основа для висловлення думки із застереженням Перед складанням річної фінансової звітності Компанією не проводилась інвентаризація активів та зобов'язань станом на 31.12.2017 р. основних засобів, які склали 27 202,8 тис. грн. та запасів, які склали 255,0 тис. грн. Крім цього, ми не змогли переконатися за допомогою застосування альтернативних процедур у кількості запасів, облікованих станом на 31.12.2017 р. та оцінити відповідний вплив даного питання на результати діяльності Компанії за рік, який закінчився 31.12.2017 р. У зв'язку з цим, ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба у будь-яких коригуваннях запасів та відповідних елементів звітів про фінансовий стан, про фінансові результати та власний капітал за відповідний рік. Ми не отримали в достатньому обсязі зовнішні підтвердження сум дебіторської заборгованості та зобов'язань, відображених у балансі Компанії станом на 31.12.2017 р. Альтернативні процедури щодо отримання підтвердження дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 31.12.2017 р. проведені на підставі документів, наданих Компанією. Тому аудитор припускає, що невиявлені викривлення можуть бути суттєвими, проте не всеохоплюючими. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенні до Компанії згідно з етичними вимогами, що застосовуються до нашого аудиту фінансової звітності в Україні, і ми виконали наші етичні обов'язки відповідно до даних вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності Не роблячи застережень при висловленні нашої думки, ми звертаємо увагу на наявність невизначеності, що може відобразитися на здатності Компанії продовжувати безперервну діяльність, внаслідок перевищення статутного капіталу Компанії над вартістю чистих активів, через їх від'ємне значення. Це свідчить про невідповідність вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Компанія здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної та політичної кризи. В результаті нестабільної ситуації в Україні діяльність Компанії супроводжується ризиками. Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутню діяльність Компанії на даний момент з достатньою достовірністю неможливо. Тому, фінансова звітність не містить коригувань, які могли б бути результатами таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані й зможуть бути оцінені. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом складання фінансової звітності Компанії. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: - ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; - оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; - доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено вищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це доречно, щодо відповідних застережних заходів. Відомості про аудиторську компанію Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту" Ідентифікаційний код: 21512649 Юридична адреса: Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10 Тел.|Факс: +380 (44) 219 00 44 (55) Внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0347, термін чинності до 29.10.2020 р. Суб'єкт господарювання включений до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р. Відповідність системи контролю якості: Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, Рішення Аудиторської палати України від 30.07.2015 р. № 313/4.1, термін чинності до 31.12.2020 р. Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Олена ВОЛОШИНА. Від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту": Олена ВОЛОШИНА, аудитор сертифікат А № 006285 від 26.04.2007 р. дійсний до 26.04.2022 р. Борис МЕЛЬНИЧУК, директор сертифікат А № 006286 від 26.04.2007 р. дійсний до 26.04.2022 р. 06 квітня 2018 р.
.
.
.

_______________

* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.