Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Цiннi папери АПК"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24378571
Місцезнаходження . м.Київ Голосiївський 03680 м.Київ вул. Героїв Оборони, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ №293324
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.10.2005
Міжміський код та телефон (044) 257-50-39
Факс 526-04-82
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Договiр на ведення реєстру № 159/06 вiд 31.10.2006 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi - фiзична особа Жук Наталя Леонiдiвна
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2469303744
Місцезнаходження . м.Київ Голосiївський 03127 м.Київ проспект 40-рiччя Жовтня 124, корп. 1, кв. 55
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3411
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.06.2004
Міжміський код та телефон (044) 258-32-70
Факс 258-32-70
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту