Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Цiннi папери АПК"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24378571
Місцезнаходження . м.Київ Голосiївський 03680 м.Київ Героїв Оборони 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ №293324
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.10.2005
Міжміський код та телефон 8 - 044- 257-50-39
Факс 526-04-83
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi - фiзична особа Жук Н.Л.
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2469303744
Місцезнаходження . м.Київ Голосiївський 03127 м.Київ проспект 40-рiччя Жовтня 124, корп. 1, кв. 55
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3411
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.06.2004
Міжміський код та телефон 8-044-258-32-70
Факс 258-32-70
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис .