Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжнародний iнститут аудиту"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21512649
Місцезнаходження . м.Київ Голосiївський 03680 м. Київ вул. Героїв Оборони, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0347
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 219-00-44
Факс 219-00-55
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Цiннi папери АПК"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24378571
Місцезнаходження . м.Київ Голосiївський 03680 м. Київ вул. Героїв Оборони, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 399325
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.10.2010
Міжміський код та телефон (044) 257-50-39
Факс 526-04-82
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Договiр на ведення реєстру № 159/06 вiд 31.10.2006 р. Договiр розiрвано 03.03.2011 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21570492
Місцезнаходження . м.Київ . 03150 м. Київ вул. Димитрова, буд. 9а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 533990
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондовго ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.05.2010
Міжміський код та телефон (044) 205-4178, 205-4180
Факс (044) 205-4180
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр № Д/2011/02-12 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам вiд 24.02.2011 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження . м.Київ . 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-40
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е 423/11 вiд 09.03.2011 р.