Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність


Коди
Дата 31.12.2011
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" за ЄДРПОУ 01037117
Територія 08132 м.Вишневе вул. Київська, 17 за КОАТУУ 3222410600
Вид економічної діяльності Оренда будівельних машин та устатковання за КВЕД 71.32.0
Середня кількість працівників (чол.) 10 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 08132 м.Вишневе вул. Київська, 17
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”: 1


Баланс на 2011-12-31
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.0 0.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 36023.0 33541.3
- первісна вартість 031 41861.3 42568.8
- знос 032 ( 5838.3 ) ( 9027.5 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 36023.0 33541.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 378.3 385.3
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 11.4 11.4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 43.6 58.9
- первісна вартість 161 43.6 58.9
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 4789.7 3733.3
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2899.8 2597.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 194.4 969.6
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 2848.8 2848.8
Усього за розділом II 260 11166.0 10604.3
III. Витрати майбутніх періодів 270 1.8 1.8
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 47190.8 44147.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3000 3000
Додатковий вкладений капітал 320 553.5 553.5
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -8812.7 -11922
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 -5259.2 -8368.5
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 10.7 10.7
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 3400 3400
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 2400 2400
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3345.1 1652.9
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 1.5 0
- зі страхування 570 24 5
- з оплати праці* 580 9.5 10.7
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 43259.2 45036.6
Усього за розділом IV 620 49039.3 49105.2
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 47190.8 44147.4
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0


Примітки Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства (форма № 1-М) станом на 31.12.2011 року, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39; Загальнi активи балансу в сумi 44 147,4 тис.грн. пiдтверджуються даними облiку, у тому числi: Первiсна вартiсть основних засобiв (в т.ч. нематерiальнi активи) станом на 31.12.2011р. складає 42 568,8 тис.грн., знос - 9 027,5 тис.грн., залишкова вартiсть - 33 541,3 тис.грн. Амортизацiя на основнi засоби та нематерiальнi активи у звiтному перiодi нараховувалась: до 31.03.2011р. - вiд залишкової вартостi iз застосуванням норм, визначених Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (зi змiнами та доповненнями), з 01.04.2011р. - iз застосуванням норм, визначених статтею 145 Податкового кодексу України. У складi балансової статтi "Основнi засоби" вiдображено вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв за первiсною вартiстю 289,9 тис.грн. Знос по малоцiнних необоротних матерiальних активах нараховується в розмiрi 100 % у першому мiсяцi його використання, що не суперечить вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Вартiсть виробничих запасiв становить 385,3 тис.грн., готової продукцiї - 11,4 тис.грн. Вiдображенi в II роздiлi активу балансу залишки грошових коштiв в нацiональнiй валютi в сумi 969,6 тис.грн. Визнання та класифiкацiя поточної дебiторської заборгованостi товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображена в звiтностi за первiсною вартiстю в сумi 58,9 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить 3 733,3 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 2 597,0 тис. грн., iншi оборотнi активи - 2 848,8 тис. грн., що вiдповiдає даним облiку. Витрати майбутнiх перiодiв вiдображено у звiтностi в сумi 1,8 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду товариство має залишки забезпечень виплат вiдпусток в сумi 10,7 тис.грн., що вiдповiдає даним облiку У III роздiлi пасивi балансу вiдображено суму довгострокової заборгованостi щодо зобов'язання iз залучення позикових коштiв, отриманих Товариством вiдповiдно до договорiв позик у 2008 та 2010 роках, в сумi 3 400,00 тис.грн., що вiдповiдає даним облiку. Балансова вартiсть поточних зобов'язань товариства станом на 31.12.2011р. становить 49 105,2 тис.грн., у тому числi: короткостроковi кредити банкiв - 2 400,00 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1 652,9 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 5,0 тис.грн., з оплати працi - 10,7 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 45 036,6 тис.грн., що пiдтверджується даними бухгалтерського облiку. Статутний капiтал товариства вiдповiдно до установчих документiв становить 3 000 000,00 грн. i сплачений повнiстю. На звiтну дату державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня. Вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 805/10/1/10 вiд 27.12.2010р. Приватним акцiонерним товариством "Пересувна механiзована колона № 54" здiйснено випуск 12 000 000 штук простих iменних акцiй на загальну суму 3 000 000,00 грн. номiнальною вартiстю 0,25 грн. Форма iснування акцiй - бездокументарна. Вартiсть власного капiталу товариства станом на 31.12.2011р. має вiд'ємне значення i становить -8 368,5,0 тис.грн., з них: статутний капiтал - 3 000,0 тис.грн., додатковий капiтал - 553,5 тис.грн., непокритий збиток - 11 922,0 тис.грн. Склад, структура i використання складових власного капiталу вiдповiдає вимогам установчих документiв та дiючим положенням бухгалтерського облiку. Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2011р. має вiд'ємне значення i становить -8 368,5,0 тис. грн.
Керівник Лабутiна Галина Вiкторiвна
Головний бухгалтер Лабутiна Галина ВiкторiвнаЗвіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1873.2 2954.5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 312.2 ) ( 492.4 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 1561 2462.1
Інші операційні доходи 040 60 0
Інші звичайні доходи 050 0 7.2
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 1621 2469.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 1331.2 0.8
Інші операційні витрати 090 ( 2532.5 ) ( 4215 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 107.5 ) ( 74.1 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 861.1 ) ( 1333.4 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 4724.8 ) ( 5549.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( -3103.8 ) ( -3079.9 )
Податок на прибуток 140 ( 5.5 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( -3109.3 ) ( -3079.9 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Звiт про фiнансовi результати (форма № 2-М) за 2011 рiк, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.02.2000 р. № 39. За даними облiку протягом звiтного перiоду товариство отримало збиток у розмiрi 3 109,3 тис.грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг в сумi 1 561,0 тис.грн. та iншi операцiйнi доходи - 60,0 тис.грн., вiдображено у звiтностi вiдповiдно до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" та П(С)БО 15 "Доходи". Витрати перiоду, вiдображенi у звiтi, вiдповiдають критерiям визнання та оцiнки, що визначенi дiючими Положеннями бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi та склали 4 724,8 тис.грн., в тому числi: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1 331,2 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 2 532,5 тис.грн., iншi витрати - 861,1 тис.грн. Податок на прибуток склав 5,5 тис.грн.
Керівник Лабутiна Галина Вiкторiвна
Головний бухгалтер Лабутiна Галина Вiкторiвна