Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Пiдприємство утворено 28 березня 1961 року (наказ № 228 вiд 30.03.1961р.). 29.01.1996 року ПМК-54 тресту Київводбуд перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" (наказ РВФДМ України №7/12 ВП вiд 20.01.1996р.). Загальними зборами акцiонерiв 07.12.2010 р. було прийнято рiшення про змiну найменування товариства на Приватне акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54". В звiтному 2011 роцi таких важливих подiй як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiлення не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПрАТ" ПМК № 54 " є юридичною особою вiд дня його державної реєстрацiї i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту товариства. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй, щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк у товариствi у звiтному перiодi вiвся методом подвiйного запису господарських операцiй, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р., зi змiнами та доповненнями. Для забезпечення єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку товариством прийнято Наказ № 2-2011 про органiзацiю бух облiку та облiкову полiтику вiд 28.03.2011 р. У товариствi облiк ведуть за журнально-ордерною формою за допомогою комп'ютерної програми "1С - Пiдприємство" у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом вiд 30.11.1999р. № 291. Принципи облiкової полiтики Товариства, що застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку, протягом 2011 року не змiнювались. Метод нарахування амортизацiї: по основних засобах - прямолiнiйний; по нематерiальних активах - прямолiнiйний; по МНМА нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єкта. Метод оцiнки вартостi запасiв. Первiсна оцiнка вартостi запасiв здiйснюється залежно вiд шляхiв надходження на пiдприємство вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси". Оцiнка запасiв при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - фiнансовi iнвестицiї не облiковуються.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 54" станом на 31 грудня 2011 року 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17. Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 01037117 КИЇВ 2012 Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України, Акцiонерам та керiвним органам Товариства Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжнародний iнститут аудиту" Код ЄДРПОУ 21512649 Мiсцезнаходження Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони,10, тел. 526-04-82 Внесення до Реєстру Внесене до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 року / свiдоцтво № 0347, дiйсне до 23 грудня 2015 року Основнi вiдомостi про товариство Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" Iдентифiкацiйний код юридичної особи 01037117 Мiсцезнаходження 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17 Державна реєстрацiя Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи - серiя А01 № 733525, видане державним реєстратором Києво-Святошинської районної державної адмiнiстрацiї Київської областi, дата проведення реєстрацiї - 04.03.1996р., дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю - 12.12.2010р. та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв про замiну свiдоцтва про держреєстрацiю - № 1 339 105 0016 000584 Основнi вiдомостi про умови договору Договiр на здiйснення аудиторської перевiрки вiд 20.03.2012р. № 18. Перевiрка здiйснювалася за мiсцезнаходженням товариства з 20 березня по 20 квiтня 2012р., що не суперечить умовам договору. Дата видачi висновку: за наслiдками перевiрки надано висновок 20 квiтня 2012 року. Мета перевiрки: пiдтвердження достовiрностi, повноти та вiдповiдностi чинному законодавству iнформацiї про емiтента цiнних паперiв, статей та показникiв фiнансової звiтностi товариства станом на 31.12.2011 р., складеної у вiдповiдностi до дiючих у звiтному перiодi нормативiв, аналiз фiнансового стану за даними звiтностi. Пiдстави для виконання аудиту Аудиторська перевiрка проводилась у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, Господарського Кодексу України, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1528, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007р. за № 53/13320 зi змiнами i доповненнями вiд 22.06.2010р. № 981, Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. N 1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096, Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.93р. № 3125-ХII (в редакцiї Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 14.09.2006р. № 140-V). Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Пересувна механiзована колона № 54", що включає: Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства (форма № 1-М) станом на 31.12.2011 року, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39; Звiт про фiнансовi результати (форма № 2-М) за 2011 рiк, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.02.2000 р. № 39. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал ПрАТ "Пересувна механiзована колона № 54" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства та помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть за фiнансову звiтнiсть, вступнi залишки та iнформацiю за попереднiй звiтний перiод несе керiвництво товариства. По заявi керiвництва товариства всi фiнансовi i майновi операцiї за 2011 рiк вiдображено в бухгалтерському облiку i звiтностi i вiд аудитора не приховано нiяких документiв, якi мають вiдношення до предмету аудиту. Аудиторська перевiрка проводилась з вiдома голови правлiння товариства Лабутiної Г.В. Головний бухгалтер товариства Полутова А.П. з 10.11.2011р. знаходиться у соцiальнiй вiдпустцi по догляду за дитиною. Обов'язки головного бухгалтера виконує голова правлiння товариства (наказ вiд 09.11.2011р. № 2Б). Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема 700, 705, 706. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих помилок. Перевiрка включає вивчення (шляхом тестування) доказiв, що характеризують систему облiку та внутрiшнього контролю, пiдтверджують показники у фiнансовiй звiтностi товариства. Перевiрцi пiдлягали: установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та присвоєння статистичних кодiв, свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2011р., головна книга, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку. Достовiрнiсть та повнота бухгалтерського балансу i фiнансової звiтностi товариства встановлювалась шляхом перевiрки наявностi, а одночасно вiдсутностi, суттєвих розбiжностей мiж даними облiку та статтями балансу i показниками фiнансової звiтностi. Виходячи з сутностi аудиту та вимог Мiжнародних нормативiв аудиту, а також характеру робiт можлива ймовiрнiсть того, що в ходi перевiрки будь-якi суттєвi невiдповiдностi можуть бути не виявленi, за що аудитор не несе вiдповiдальностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Аудитор зауважує, що фiнансова звiтнiсть Товариства має наступнi викривлення та помилки. Аудитор зауважує, що резерв сумнiвних боргiв у товариствi не нарахований, що суперечить вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Перед складанням рiчної звiтностi iнвентаризацiя товариством не проводилась, тому пiдтвердити вiдповiднiсть даних звiтностi фактичнiй наявностi активiв i зобов'язань неможливо. На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться вище, фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Пересувна механiзована колона № 54" станом на 31.12.2011 р., у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. Не роблячи застережень при висловленнi нашої думки, ми звертаємо увагу на наявнiсть невизначеностi, що може вiдобразитися на здатностi товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть, внаслiдок отримання збитку за результатами дiяльностi в 2010-2011 рр., а також перевищення суми статутного капiталу товариства над вартiстю чистих активiв. На основi здiйснених аудиторських процедур аудитор може зробити наступнi висновки щодо окремих складових фiнансових звiтiв 1. Основнi вiдомостi про емiтента Приватне акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та засновницькими документами. Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 01037117. Органiзацiйно-правова форма - акцiонерне товариство. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи - серiя А01 № 733525, видане державним реєстратором Києво-Святошинської районної державної адмiнiстрацiї Київської областi, дата проведення реєстрацiї - 04.03.1996р., дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю - 12.12.2010р. та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв про замiну свiдоцтва про держреєстрацiю - № 1 339 105 0016 000584. Приватне акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" створене вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi № 7/12-ВП вiд 29.11.1996 р. шляхом перетворення Пересувної механiзованої колони № 54 - структурного пiдроздiлу Державного пiдприємства "Київводобуд" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54", перейменоване к Приватне акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" (рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.06.2011р., протокол № 21/06-11). Статут товариства у новiй редакцiї затверджено загальними зборами акцiонерiв (протокол № 21/06-11 вiд 26.06.2011 р.) та зареєстровано державним реєстратором Києво-Святошинської районної державної адмiнiстрацiї Київської областi 24.06.2011 р. за № 1 339 105 0018 000584 . Приватне акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" є правонаступником вiх прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Пересувна механiзована колона № 54". Мiсцезнаходження товариства - Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17. Основними видами дiяльностi товариства в перiод, що перевiрявся є: складське господарство; оренда будiвельних машин та устаткування; виробництво виробiв з бетону для будiвництва; здавання в оренду власного нерухомого майна; будiвництво будiвель; дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту; роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваг продовольчого асортименту; iншi види дiяльностi, що не забороненi чинним законодавством. Середньооблiкова чисельнiсть працюючих станом на 31.12.2011 р. становить 10 осiб. Приватне акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та установчими документами. 2. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк у товариствi у звiтному перiодi вiвся методом подвiйного запису господарських операцiй, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", вiд 16.07.1999 р., зi змiнами та доповненнями. У товариствi облiк ведуть за журнально-ордерною формою у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом вiд 30.11.1999р. № 291 iз застосуванням комп'ютерної програми "1С Пiдприємство". Товариством для перевiрки надано Наказ № 2-2011 про органiзацiю бухоблiку та облiкову полiтику вiд 28.03.2011р., яким визначено основнi напрямки органiзацiї та методики бухгалтерського облiку на пiдприємствi, що не суперечать вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтностi в Українi". Щодо змiсту окремих складових Наказу аудитор має зауваження: необхiдно у п. 16.1.1 та 16.2.3 конкретизувати метод нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв вiдповiдно до вимог статтi 145 Податкового кодексу України, а також зазначити методи розрахунку резерву сумнiвних боргiв. 3. Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку Загальнi активи балансу в сумi 44 147,4 тис.грн. пiдтверджуються даними облiку, у тому числi: 3.1. Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо необоротних активiв Класифiкацiя основних засобiв проведена вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Первiсна вартiсть основних засобiв (в т.ч. нематерiальнi активи) станом на 31.12.2011р. складає 42 568,8 тис.грн., знос - 9 027,5 тис.грн., залишкова вартiсть - 33 541,3 тис.грн. Амортизацiя на основнi засоби та нематерiальнi активи у звiтному перiодi нараховувалась: до 31.03.2011р. - вiд залишкової вартостi iз застосуванням норм, визначених статтею 8 Закону України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997р. (зi змiнами та доповненнями), 3 01.04.2011р. - iз застосуванням норм, визначених статтею 145 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI (зi змiнами та доповненнями), що не суперечить дiючим нормативам облiку та вiдповiдає облiковiй полiтицi пiдприємства. У складi балансової статтi "Основнi засоби" вiдображено вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв за первiсною вартiстю 289,9 тис.грн. Знос по малоцiнних необоротних матерiальних активах нараховується в розмiрi 100 % у першому мiсяцi його використання, що не суперечить вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". 3.2. Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо оборотних активiв Облiк виробничих запасiв ведеться по мiсцях зберiгання та матерiально-вiдповiдальних особах у вiдповiдностi з дiючим порядком облiку, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". Оприбуткування в облiку готової продукцiї, запасiв та товарiв здiйснюється за iсторичною собiвартiстю, оцiнка запасiв пiд час їх вибуття проводиться за методом середньозваженої собiвартостi, що не суперечить вимогам П(С)БО 9 "Запаси". Данi складського та бухгалтерського облiку спiвставнi з даними балансу по роздiлу II, згiдно яких вартiсть виробничих запасiв становить 385,3 тис.грн., готової продукцiї - 11,4 тис.грн. Вiдображенi в II роздiлi активу балансу залишки грошових коштiв в нацiональнiй валютi в сумi 969,6 тис.грн., пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку. Визнання та класифiкацiя поточної дебiторської заборгованостi товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображена в звiтностi за первiсною вартiстю в сумi 58,9 тис.грн. Аудитор зауважує, що резерв сумнiвних боргiв у товариствi не нарахований, що суперечить вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить 3 733,3 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 2 597,0 тис. грн., iншi оборотнi активи - 2 848,8 тис. грн., що вiдповiдає даним облiку. Даних iнвентаризацiї розрахункiв та актiв звiрки аудитору не надано, тому пiдтвердити реальнiсть дебiторської заборгованостi неможливо. Витрати майбутнiх перiодiв вiдображено у звiтностi в сумi 1,8 тис.грн. Перед складанням рiчної звiтностi iнвентаризацiя активiв i зобов'язань товариством не проводилась, тому пiдтвердити вiдповiднiсть даних звiтностi фактичнiй наявностi активiв i зобов'язань неможливо. У звiтному перiодi товариством проведено iнвентаризацiю основних засобiв та нематерiальних активiв станом на 01.04.2011р. 4. Розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку На кiнець звiтного перiоду товариство має залишки забезпечень виплат вiдпусток в сумi 10,7 тис.грн., що вiдповiдає даним облiку У III роздiлi пасивi балансу вiдображено суму довгострокової заборгованостi щодо зобов'язання iз залучення позикових коштiв, отриманих Товариством вiдповiдно до договорiв позик у 2008 та 2010 роках, в сумi 3 400,00 тис.грн., що вiдповiдає даним облiку. Вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу поточнi зобов'язання вiдповiдають критерiям визнання поточних зобов'язань вiдповiдно до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання". Балансова вартiсть поточних зобов'язань товариства станом на 31.12.2011р. становить 49 105,2 тис.грн., у тому числi: короткостроковi кредити банкiв - 2 400,00 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1 652,9 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 5,0 тис.грн., з оплати працi - 10,7 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 45 036,6 тис.грн., що пiдтверджується даними бухгалтерського облiку. Аудит правильностi розрахункiв та сплати податкових платежiв не був предметом аудиту. 5. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 5.1. Вiдомостi про формування статутного капiталу та емiсiю цiнних паперi Статутний капiтал товариства вiдповiдно до установчих документiв становить 3 000 000,00 грн. i сплачений повнiстю. На звiтну дату державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня. Вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 805/10/1/10 вiд 27.12.2010р. Приватним акцiонерним товариством "Пересувна механiзована колона № 54" здiйснено випуск 12 000 000 штук простих iменних акцiй на загальну суму 3 000 000,00 грн. номiнальною вартiстю 0,25 грн. Форма iснування акцiй - бездокументарна. Обслуговування випуску акцiй ПрАТ "Пересувна механiзована колона № 54" вiдповiдно до договору № Е423/11 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 09.03.2011р. здiйснює ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", що знаходиться за адресою: 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г. Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв АВ № 498004, видана ДКЦПФР 19.11.2009р. ПрАТ "Пересувна механiзована колона № 54" вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй вiдповiдно до договору № Д/2011/02-12 вiд 24.02.2011р. у зберiгача - ПАТ "Аграрний комерцiйний банк", що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 9а. Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв АВ № 533990, видана ДКЦПФР 27.05.2010р. За iнформацiєю, наданою товариством, кiлькiсть власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2011 р. становить 40 акцiонерiв, з них 2 юридичнi особи. Протягом перiоду, що перевiрявся, викуп акцiй власної емiсiї товариством не здiйснювався, дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися. Статутний капiтал ПрАТ "Пересувна механiзована колона № 54" вiдповiдно до установчих документiв становить 3 000 000,00 грн. i подiлений на 12 000 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2011 р. статутний капiтал сплачено повнiстю. Державної частки в статутному капiталi товариства немає. 5.2. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку Вартiсть власного капiталу товариства станом на 31.12.2011р. має вiд'ємне значення i становить -8 368,5,0 тис.грн., з них: статутний капiтал - 3 000,0 тис.грн., додатковий капiтал - 553,5 тис.грн., непокритий збиток - 11 922,0 тис.грн. Цi суми спiвставнi в балансi та бухгалтерських реєстрах. Склад, структура i використання складових власного капiталу вiдповiдає вимогам установчих документiв та дiючим положенням бухгалтерського облiку. 5.3. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Пересувна механiзована колона № 54" була розрахована у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2011р. має вiд'ємне значення i становить -8 368,5,0 тис. грн. У вiдповiдностi до статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, власникам слiд розглянути питання щодо лiквiдацiї товариства. 6. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку За даними облiку протягом звiтного перiоду товариство отримало збиток у розмiрi 3 109,3 тис.грн. Методика визначення кiнцевого результату дiяльностi вiдповiдає вимогам П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг в сумi 1 561,0 тис.грн. та iншi операцiйнi доходи - 60,0 тис.грн., вiдображено у звiтностi вiдповiдно до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" та П(С)БО 15 "Доходи". Витрати перiоду, вiдображенi у звiтi, вiдповiдають критерiям визнання та оцiнки, що визначенi дiючими Положеннями бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi та склали 4 724,8 тис.грн., в тому числi: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1 331,2 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 2 532,5 тис.грн., iншi витрати - 861,1 тис.грн. Податок на прибуток склав 5,5 тис.грн. 7. Щодо вiдповiдностi показникiв фiнансової звiтностi даним аналiтичного облiку, аудитор робить наступнi висновки: Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Данi, що наведенi у фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку. Перевiрка спiвставностi показникiв окремих форм звiтностi проведена аудитором у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi пiдприємства (наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22 грудня 2008 р. № 1524 зi змiнами i доповненнями). Розбiжностей мiж показниками звiтностi не виявлено. 8. Щодо суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв Iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю аудитору не надавалась, оскiльки на дату видачi аудиторського висновку Рiчний звiт емiтента цiнних паперiв товариством не сформовано. 9. Щодо виконання значних правочинiв За свiдченнями керiвництва товариства, протягом перiоду, що перевiрявся, значнi правочини не проводились. Протягом минулих звiтних перiодiв товариством отримано позику, загальний розмiр якої згiдно кредитного договору № 22/2010 вiд 29.06.2010р. становить 8 5000 000,00 грн., що перевищує 25 вiдсоткiв активiв пiдприємства. 10. Щодо стану корпоративного управлiння Стан корпоративного управлiння акцiонерного товариства вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. № 514-VI (зi змiнами та доповненнями). В Товариствi вiдсутня служба внутрiшнього аудиту та посада внутрiшнього аудитора. За перiод, що перевiрявся, Наглядова рада не приймала рiшення щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). 11. Щодо оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Аудиторська перевiрка, проведена нами, передбачала проведення процедур, для отримання доказiв щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд професiйного судження аудитора, в тому числi вiд оцiнки ризикiв суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi внаслiдок помилки або шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"). Фiнансова звiтнiсть Товариства в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки могли бути не виявленi. 12. Щодо iнформацiї про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (особливої iнформацiї емiтента), аудитор робить наступнi висновки: За заявою керiвництва, протягом звiтного перiоду у товариствi не вiдбувалися дiї, що розглядаються статтею 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, як такi, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у цьому висновку, фiнансовий звiт представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Пересувна механiзована колона № 54" станом на 31.12.2011 р., у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. 13. Аналiз фiнансового стану На пiдставi даних фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку здiйснено аналiз фiнансового стану товариства, показники якого вiдображено в таблицi № 1, що додається. Аналiз майнового стану пiдприємства " Вартiсть засобiв, що знаходяться в розпорядженнi товариства на 31.12.2011р. складає 44 147,4 тис. грн., що на 6,5% менше за аналогiчний показник на початок року. " Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує стан та ступiнь зносу основних засобiв. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на пiдприємствi збiльшився вiдносно рiвня минулого року i становить 21,21 %. Аналiз лiквiдностi пiдприємства " Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2011р. має значення 0,22, що нижче нормативного. Це свiдчить про недостатнi можливостi товариства погашати свої поточнi зобов'язання за рахунок оборотних коштiв. " Показник швидкої лiквiдностi має значення 0,21, що нижче нормативного. Це свiдчить про недостатнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань навiть за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. " Показник абсолютної лiквiдностi має значення 0,02, що нижче нормативного. Це свiдчить, що нiяка частина боргiв пiдприємства не може бути сплачена негайно за рахунок грошових коштiв, якi вiдносяться до найбiльш лiквiдних активiв. " Пiдприємство станом на 31.12.2011р. не має чистого оборотного капiталу, що свiдчить про неспроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. " Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2011р. має вiд'ємне значення i становить -8 368,5 тис.грн. У вiдповiдностi до статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, власникам слiд розглянути питання щодо лiквiдацiї товариства. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства " Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2011 р. даний показник має вiд'ємне значення дещо, що свiдчить про недостатню питому вагу власного капiталу у структурi балансу та фiнансову залежнiсть товариства вiд залучених засобiв. " Коефiцiєнт структури капiталу також показує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. " Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами показує забезпеченiсть пiдприємства власними оборотними засобами. Станом на 31.12.2011р. має вiд'ємне значення, що свiдчить про недостатню забезпеченiсть пiдприємства оборотними засобами. Аналiз дiлової активностi пiдприємства " Коефiцiєнт оборотностi активiв (0,03) станом на 31.12.2011 р. зменшився у порiвняннi з аналогiчним показником станом на 31.12.2010 р. (0,05), що має негативне значення та вказує на зниження ефективностi використання пiдприємством усiх наявних ресурсiв, незалежно вiд джерел їхнього залучення. " Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi (0,03) показує, що швидкiсть обертання кредиторської заборгованостi пiдприємства за звiтний перiод знизилась, що вказує на зменшення обсягу комерцiйного кредиту, що надається пiдприємству. " Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi (0,22) за перiод, що аналiзується, зменшився у порiвняннi з аналогiчним показником станом на 31.12.2010р., що свiдчить про зменшення обсягу комерцiйного кредиту, що надається пiдприємством. " Строк погашення дебiторської (1 651,07 днi) заборгованостi має незадовiльнi значення i тенденцiя до його збiльшення є негативним явищем. " Строк погашення кредиторської (10 913,11 днi) заборгованостi має незадовiльне значення, тенденцiя до збiльшення є негативним явищем. " Показник оборотностi основних засобiв (фондовiддача) за звiтний перiод знизився i вказує на вiдповiдне зростання фондомiсткостi виробництва та зниження ефективностi використання основних фондiв. " Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу за звiтний перiод має вiд'ємне значення, що вказує на неефективне його використання в порiвняннi з попереднiм перiодом. Аналiз рентабельностi пiдприємства " У звiтному перiодi дiяльнiсть товариства була збитковою, про що свiдчать показники ефективностi використання власного капiталу та коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi. На основi проведеного аналiзу майнового стану, лiквiдностi, платоспроможностi (фiнансової стiйкостi), дiлової активностi та рентабельностi дiяльностi ПрАТ "Пересувна механiзована колона № 54" можна зробити висновок про те, що станом на 31.12.2011 р. дане пiдприємство має незадовiльний фiнансовий стан, оскiльки рентабельнiсть його дiяльностi за звiтний перiод має негативне значення (менше 0,01), пiдприємство нелiквiдне, фiнансово залежне вiд залучених засобiв. Не роблячи застережень при висловленнi нашої думки, ми звертаємо увагу на наявнiсть невизначеностi, що може вiдобразитися на здатностi товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть, внаслiдок отримання збитку за результатами дiяльностi в 2010-2011 рр., а також перевищення суми статутного капiталу товариства над вартiстю чистих активiв. Таблиця №1 Показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi ПрАТ "Пересувна механiзована колона № 54" №п/п Назва показникiв Значення показникiв Нормативне значення Станом на 31.12.2010р. Станом на 31.12.2011 р. 1. Аналiз майнового стану 1.1 Коефiцiєнт зносу основних засобiв K 0,1395 0,2121 зменшення 1.2 Коефiцiєнт росту активiв Кр -0,0660 -0,0645 > 0 2. Аналiз лiквiдностi 2.1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 0,0040 0,0197 0,25-0,5 2.2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi К2 0,2197 0,2079 0,6-0,8 2.3 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Кп 0,2277 0,2160 > 1 2.4 Чистий оборотний капiтал, тис.грн. Н1 -37873,30 -38500,90 > 0 збiльш. 2.5 Вартiсть чистих активiв, тис.грн. -5259,20 -8368,50 >3000,0тис.грн. 3. Аналiз показникiв фiнансової стiйкостi 3.1 Коефiцiєнт автономiї К3 -0,1114 -0,1896 0,25-0,5 3.2 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 -9,9730 -6,2754 <1зменшення 3.3 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами Кз -0,7723 -0,7840 >0,8 3.4 Питома вага власного обiгового капiталу в балансi пiдприємства К% -80,26 -87,21 3.5 Показники наявностi джерел формування запасiв i затрат: - власний обiговий капiтал Н1 -37873,30 -38500,90 - Н1+довгостроковi залученi засоби та забезпечення Н2 -34462,60 -35090,20 - Н2+ короткостроковi залученi засоби Н3 14576,70 14015,00 - запаси i затрати Н4 389,70 396,70 3.6 Показники забезпеченостi запасiв i затрат джерелами їх формування - лишки (нестачi) власних оборотних засобiв E1 -38263,00 -38897,60 Е1; Е2; Е3>0; Е1<0; Е2 i Е3>0 - лишки (нестачi) власних, а також довготермiнових залучених джерел формування запасiв i затрат E2 -72725,60 -73987,80 Е1; Е2; Е3>0; Е1<0; Е2iЕ3>0; - лишки (нестачi) загальної величини основних джерел для формування запасiв i затрат E3 -58148,90 -59972,80 Е1; Е2;Е3>0; Е1<0; Е2 i Е3>0; 4. Аналiз дiлової активностi 4.1 Коефiцiєнт оборотностi активiв Оа 0,0504 0,0342 збiльшення 4.2 Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi Ок 0,0513 0,0334 збiльшення 4.3 Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi Од 0,2830 0,2211 збiльшення 4.4. Строк погашення дебiторської заборгованостi (днiв) Сд 1289,69 1651,07 зменшення 4.5. Строк погашення кредиторської заборгованостi (днiв) Ск 7111,13 10913,11 зменшення 4.6 Коефiцiєнт оборотностi матерiальних запасiв Омц 0,0021 3,3856 збiльшення 4.7. Коефiцiєнт оборотностi основних засобiв (фондовiддача) Ооз 0,0589 0,0370 збiльшення 4.8 Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу Овк 0,6620 -0,2291 збiльшення 5. Аналiз рентабельностi та прибутковостi 5.1 Рентабельнiсть активiв Ра -0,0630 -0,0674 >0 5.2 Рентабельнiсть акцiонерного капiталу Рк -1,0266 -1,0364 >0 5.3 Коефiцiєнт валового доходу Рвд 0,8331 0,1227 >0 5.4 Рентабельнiсть реалiзацiї Рр -1,0424 -1,6599 >0 5.5 Рентабельнiсть витрат Рв -3849,8750 -2,3357 >0 5.6 Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi Рд -1,2509 -1,9919 >0,01 ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК Система облiку пiдприємства вiдповiдає його розмiру, структурi, роду дiяльностi, може забезпечити регулярний збiр i обробку iнформацiї, необхiдної для складання фiнансової звiтностi. Факти, представленi аудитору, були вiльнi вiд упередженостi керiвництва та службовцiв товариства. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства. Приватне акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та установчими документами. Статутний капiтал ПрАТ "Пересувна механiзована колона № 54" вiдповiдно до установчих документiв становить 3 000 000,00 грн. i подiлений на 12 000 0000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2011 р. статутний капiтал сплачено повнiстю. Державної частки в статутному капiталi товариства немає. Аудитор зауважує, що резерв сумнiвних боргiв у товариствi не нарахований, що суперечить вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у цьому висновку, фiнансовий звiт представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Пересувна механiзована колона № 54" станом на 31.12.2011 р., у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. На основi проведеного аналiзу майнового стану, лiквiдностi, платоспроможностi (фiнансової стiйкостi), дiлової активностi та рентабельностi дiяльностi ПрАТ "Пересувна механiзована колона № 54" можна зробити висновок про те, що станом на 31.12.2011 р. дане пiдприємство має незадовiльний фiнансовий стан, оскiльки рентабельнiсть його дiяльностi за звiтний перiод має негативне значення (менше 0,01), пiдприємство нелiквiдне, фiнансово залежне вiд залучених засобiв. Не роблячи застережень при висловленнi нашої думки, ми звертаємо увагу на наявнiсть невизначеностi, що може вiдобразитися на здатностi товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть, внаслiдок отримання збитку за результатами дiяльностi в 2010-2011 рр., а також перевищення суми статутного капiталу товариства над вартiстю чистих активiв. Аудитор - Жук Н.Л., сертифiкат А № 003325 вiд 26.03.98р. дiйсний до 26.03.2017р. /пiдпис/ Директор аудиторської фiрми - Мельничук Б.В., сертифiкат А № 006286 вiд 26.04.2007р. дiйсний до 26.04.2012р. /пiдпис / 20 березня 2012 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ПрАТ "ПМК-54" ставить перед собою цiль, яка поєднана з економiчними iнтересами акцiонерiв, а саме отримати вiд господарської дiяльностi прибуток. Основнi види послуг, що їх надає емiтент: здавання в оренду власного нерухомого майна, оренда будiвельних машин та устаткування.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх п'яти рокiв були придбанi будинки та споруди, якi реконструйованi пiд завод з виробiв з бетону
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства. Зменшення загального розмiру основних засобiв вiдбулося внаслiдок нарахування зносу. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011р. складає 42264 тис.грн., знос - 8721 тис.грн., залишкова вартiсть - 33543 тис.грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на пiдприємствi становить 21,21 %. Ступiнь використання основних засобiв - 3,7 %.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Галузь знаходиться в досить тяжкому становищi внаслiдок диспаритету цiн на промислову продукцiю та енергоносiї. На господарську дiяльнiсть товариства мають значний вплив законодавчi та економiчнi обмеження.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В звiтному перiодi фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство має незадовiльний фiнансовий стан, оскiльки рентабельнiсть його дiяльностi має негативне значення (менше 0,01). Дiяльнiсть товариства за звiтний перiод була збитковою, пiдприємство низьколiквiдне та залежне вiд залучених засобiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Усi укладенi договори виконанi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариство планує розвивати взаємовiдносини з пiдприємствами системи на засадах взаємовигiдного економiчного партнерства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiджень та розробок не провдилось.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи вiдсутнi
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.