Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 31.07.2009
Кворум зборів** 99.35
Опис Загальнi збори були iнiцiйованi правлiнням з наступним порядком денним: 1. Затвердження рiчного звiту правлiння про результати дiяльностi Товариства у 2008 роцi (рiчний звiт затверджено). 2. Затвердження висновку ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства (висновок комiсiї затверджено). 3. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2008 рiк (фiнансову звiтнiсть затверджено). 4. Затвердження розподiлу (використання) прибутку та покриття збиткiв товариства за результатами дiяльностi у 2008 роцi (затверджено збити в сумi 2033 тис.грн.). 5. Прийняття рiшення про залучення Товариством кредитних грошових коштiв з пiдписанням вiдповiдного кредитного договору з банкiвськими установами України (надали згоду залучити кредит). 6. Прийняття рiшення про передачу майна Товариства в заставу та/або iпотеку в якостi забезпечення зобов'язань Товариства та/або третiх осiб з пiдписанням вiдповiдних договорiв застави/iпотеки майнового поручительства (надали згоду). Збори по затвердженi результатiв дiяльностi за 2009 р. не проводились.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.