Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 06.10.2008
Кворум зборів** 99.06
Опис Порядок денний 1. Затвердження рiчного звiту правлiння про результати дiяльностi Товариства у 2007 роцi (вирiшили затвердити звiт правлiння). 2. Затвердження висновку ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства (вирiшили затвердити висновок). 3. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2007 рiк (вирiшили затвердити фiнансову звiтнiсть) 4. Затвердження розподiлу (використання) прибутку та покриття збиткiв товариства за результатами дiяльностi у 2007 роцi (вирiшили не здiйснювати нарахування та виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi). 5. Затвердження плану розвитку пiдприємства на 2008 рiк (вирiшили затвердити план). 6. Про змiни в складi органiв управлiння та контролю Товариства (вирiшили зняти з посади голову Ревiзiйної комiсiї Резнiка О.О i обрати на посаду Сердюк С.П.). 7. Про надання згоди на придбання майна (вирiшили надати згоду ). 8. Про надання згоди на продаж майна (вирiшили надати згоду ). 9. Про змiну реєстратора Товариства (вирiшили не розглядати дане питання).
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.