Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.06.2011
Кворум зборів** 99.0613
Опис Загальнi збори були iнiцiйованi Наглядовою радою товариства з наступним порядком денним: 1. Затвердження рiчного звiту правлiння про результати дiяльностi Товариства у 2010 роцi (рiчний звiт затверджено). 2. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства (звiт затверджено). 3. Затвердження висновку ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства (висновок комiсiї затверджено). 4. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк (фiнансову звiтнiсть затверджено). 5. Затвердження розподiлу (використання) прибутку та покриття збиткiв товариства за результатами дiяльностi у 2010 роцi (вирiшили покрити збитки за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв). 6. Затвердження плану розвитку пiдприємства на 2011 рiк (план розвитку Товарисва на 2011 рiк затверджено). 7. Затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї (статут в новiй редакцiї затверджено). 8. Про передачу майна в заставу/iпотеку (передати в iпотеку (заставу) ПАТ "Агрокомбанк" нерухоме майно). Збори по затвердженi результатiв дiяльностi за 2011 р. оголошено на 27.04.2012 р.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.