Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2007
Кворум зборів** 94.35
Опис Iнiцiювало проведення загальних зборiв правлiння товариства. Пропозицiй щодо доповнення питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Перядок денний та результати розгляду питань: 1. Затвердження рiчного звiту правлiння про результати дiяльностi Товариства у 2006 роцi (звiт правлiння затверджено); 2. Затвердження звiту Спостережної ради Товариства (звiт спостережної ради товариства затверджено); 3. Затвердження висновку ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства (висновок ревiзiйної комiсiї затверджено); 4. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2006 рiк. (фiнансова звiтнiсть товариства за 2006 рiк затверджена); 5. Затвердження розподiлу (використання) прибутку та покриття збиткiв Товариства за результатами дiяльностi у 2006 роцi (за вiдсутностi прибутку у 2006 р. напрямки його розподiлу не затверджували); 6. Затвердження плану розвитку пiдприємства на 2007 рiк (план розвитку пiдприємства на 2007 рiк затвердили); 7. Про результати закритого розмiщення акцiй (затвердили звiт про результати закритого розмiщення акцiй); 8. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства (затвердили нову редакцiю статуту товариства); 9. Про змiни в складi органiв управлiння та контролю Товариства, затвердження штатного розкладу (затвердити штатний розклад вiдкликати членiв правлiння - В.Я.Скрипка, Н.В.Матвiйчук; вiдкликати голову спостережної ради -В.П.Терех; вiдкликати членiв спостережної ради- С.П.Сердюк, В.I.Холявка.Наглядову раду в товариствi не створювати. Вiдкликати голову ревiзiйної комiсiї - О.В.Журавель. Обрати голову ревiзiйної комiсiї - О.О.Резнiк); 10. Про затвердження iнвестицiйних проектiв (затвердили iнвестицiйний проект"Будiвництво заводу по виготовленню виробiв з бетону"; 11. Про надання згоди на продаж майна (вирiшили не розглядати 11 питання порядку денного зборiв); 12. Про надання згоди на отримання кредиту (вирiшили надати згоду на отримання кредиту); 13. Про передачу майна в банкiвську заставу (вирiшили не розглядати 13 питання порядку денного зборiв); 14. Затвердження рiшення щодо поручительства Товариства (затвердили рiшення щодо поручительства товариства); 15. Затвердження кредитної полiтики Товариства на 2007 рiк (вирiшили не розглядати 15 питання порядку денного зборiв); 16. Про створення пiдприємств та формування їх статутного фонду (капiталу) (вирiшили не розглядати 16 питання порядку денного зборiв); 17. Про заключення та реєстрацiю договорiв про спiльну дiяльнiсть; здiйснення внескiв у спiльну дiяльнiсть (вирiшили дати згоду на укладення та реєстрацiю договору про спiльну дiяльнiсть з учасниками проекту по будiвництву заводу по виготовленню виробiв з бетону); 18. Про придбання корпоративних прав iнших пiдприємств; про склад та розмiр внескiв до статутного фонду (капiталу) таких пiдприємств (вирiшили не розглядати 18 питання порядку денного зборiв); 19. Про обрання нового реєстроутримувача (вирiшили затвердити рiшення про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв до ТОВ "Цiннi папери АПК" та умови Договору на ведення реєстру).
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.