Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформаціяТитульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Лабутiна Галина Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2012
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01037117
Місцезнаходження емітента
Київська Києво-Святошинський р-н. р-н 08132 м.Вишневе вул. Київська, 17
Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 594-21-41 594-21-27
Електронна поштова адреса емітента
pmk54@emitent.net.ua
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
(дата)
Річна інформація опублікована у 77 (1330) Вiдомостi ДКЦПФР   24.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) http://01037117.smida.gov.ua/em_reports в мережі Інтернет 24.04.2012
  (адреса сторінки)   (дата)