Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова правлiння Лабутiна Галина Вiкторiвна СН 485453 24.04.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 0 0 0 0 0 0
Член правлiння Сушак Василь Iванович СН 876857 30.07.1998 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi 0 0 0 0 0 0
Член правлiння Лисун Тетяна Михайлiвна СМ 254161 04.05.2000 Вишнiвським МВМ ГУМВС України в Київськiй областi 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Мальована Тетяна Володимирiвна КМ 126874 10.12.2002 Доманiвським РВУМВС України в Миколаївськiй областi 0 0 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Резнiк Олександр Олександрович ЕА 384689 20.01.1998 Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.