Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність

Коди
Дата 27.04.2010
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" за ЄДРПОУ 01037117
Територія 08132 м.Вишневе вул.Київська, 17 за КОАТУУ 3222410600
Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 231
Орган державного управління за СПОДУ .
Вид економічної діяльності Оренда будівельних машин та устатковання за КВЕД 71.32.0
Середня кількість працівників (чол.) 10 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 08132 м.Вишневе вул.Київська, 17


Баланс на 31.12.2009
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 39233 38127.3
- первісна вартість 031 40322 41717.4
- знос 032 ( 1089 ) ( 3590.1 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 39233 38127.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 377.5 376.4
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 62 12.2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 118 1186.4
- первісна вартість 161 118 1186.4
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 8.2 5702.7
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 3231 2777
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 6 233
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 8042 2111.3
Усього за розділом II 260 11844.7 12399
III. Витрати майбутніх періодів 270 1.8 1.8
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 51079.5 50528.1

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3000 3000
Додатковий вкладений капітал 320 553.5 553.5
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3397.9 -5732.8
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 155.6 -2179.3
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 10.7 10.7
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 8400 3400
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1337 4253.4
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 138 0.1
- зі страхування 570 34 29.6
- з оплати праці 580 19.2 12.9
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 40985 45000.7
Усього за розділом IV 620 42513.2 49296.7
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 51079.5 50528.1


Примітки Примiтки до фiнансової звiтностi за 2009 рiк ВАТ "Пересувна механiзована колона №54" 1.Вiдомостi про товариство. Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона №54" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та установчими документами. Код ЄДРПОУ - 01037117. Органiзацiйно-правова форма - вiдкрите акцiонерне товариство. Форма власностi - приватна. Мiсцезнаходження товариства - 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 17. Засновниками товариства є держава Україна в особi Регiонального вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi. Свiдоцтво про державну реєстрацiю А00 № 087462 видане Києво-Святошинською районною державною адмiнiстрацiєю, дата реєстрацiї - 04.03.1996 р., номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру - 1 339 120 0000 000584. Статут товариства у новiй редакцiї затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2007р. (протокол № 27/04), та зареєстровано Києво-Святошинською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi 24.05.2007р., реєстрацiйний № 1 339 105 0009 000584. Основним напрямком дiяльностi товариства в перiод, що перевiрявся, є: оренда будiвельних машин та устаткування, виробництво виробiв з бетону для будiвництва, здавання в оренду власного нерухомого майна, будiвництво будiвель, дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту, що вiдповiдає його Статуту. 2. Дата фiнансової звiтностi: 31.12.2009р. Звiтний перiод з 31.12.2008р. по 31.12.2009р. Показники фiнансової звiтностi оцiненi у грошовiй одиницi України - гривнi. Статтi та валюта звiтностi приводиться у тисячах гривень з одним десятковим знаком. 3. Облiкова полiтика. У товариствi облiк ведуть за журнально-ордерною формою за допомогою комп'ютерної програми "1С - Пiдприємство", у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом вiд 30.11.1999р. № 291. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Для забезпечення єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку товариством прийнято наказ про облiкову полiтику № 2-2009. Визнання доходу та витрат. Доходи та витрати включаються до звiту про фiнансовi результати на основi принципу нарахування i вiдповiдностi та вiдображення в облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. Примiтки до балансу Примiтка 1. Активи пiдприємства у звiтному перiодi оцiнювались за iсторичною вартiстю, змiн у методах оцiнки протягом року не було. Примiтка 2. "Основнi засоби" Облiк основних засобiв ведеться на машинних носiях. Класифiкацiя основних засобiв проведена вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2009р. складає 41702,7 тис.грн., знос - 3576,5 тис.грн., залишкова вартiсть - 38226,2 тис.грн. Амортизацiя по основних засобах у звiтному перiодi нараховувалась вiд залишкової вартостi iз застосуванням норм, визначених ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" в редакцiї Закону України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997р. Залишкова вартiсть об'єктiв основних засобiв не має суттєвих вiдмiнностей вiд їх справедливої вартостi. Облiк нематерiальних активiв у товариствi ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Їх вартiсть станом на 31.12.2009р. становить: первiсна - 14,7 тис.грн., накопичена амортизацiя - 13,6 тис.грн., залишкова вартiсть - 1,1 тис.грн. Примiтка 3 . "Запаси". Запаси включають сировину та матерiали (5,6 тис.грн.), будiвельнi матерiали (370,7 тис.грн.), iншi матерiали (0,1 тис.грн.) та товари (12,2 тис.грн.). На дату балансу запаси оцiненi за первiсною вартiстю. Оцiнка запасiв пiд час їх вибуття проводиться за методом середньозваженої собiвартостi одиницi запасiв. Примiтка 4. "Дебiторська заборгованiсть". Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображена в звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю в сумi 1186,4 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв на цю суму не нараховувався. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на звiтну дату становить 5702,7 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 2777,0 тис.грн., iншi оборотнi активи - 2111,3 тис.грн. Примiтка5. "Поточнi зобов'язання". Станом на 31.12.2009 р. залишки довгострокових зобов'язань (довгостроковi кредити банкiв) складають 3400,0 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть становить 49296,7 тис.грн., у тому числi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги - 4253,4 тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 0,1 тис.грн., зi страхування - 29,6 тис.грн., з оплати працi - 12,9 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 45000,7 тис.грн. Сума коштiв цiльового фiнансування на звiтну дату становить 10,7 тис.грн. Примiтка6. "Власний капiтал". Власний капiтал товариства станом на 31.12.2009р. становить мiнус 2179,3 тис.грн.: 3000,0 тис.грн. - статутний капiтал, 553,5 тис.грн. - iнший додатковий капiтал, 5732,8 тис.грн. - непокритий збиток. Статутний капiтал товариства вiдповiдно до установчих документiв становить 3000000,00 грн. i сплачений повнiстю. На звiтну дату державна частка в статутному фондi товариства вiдсутня. Товариством було проведено двi емiсiї акцiй. Вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 9/27/1/07 вiд 07.02.2007р. статутний капiтал у розмiрi 3000000,00 грн. подiлений на 12000000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Форма випуску акцiй - документарна. Сплату акцiй другої емiсiї пiдтверджено аудиторським висновком ТОВ "Аудиторська фiрма "Фiнанси-Аудит-Приватизацiя" вiд 30.05.2007р. Ведення реєстру акцiонерiв ВАТ "Пересувна механiзовано колона № 54" за договором 159/06 вiд 31.10.2006р. здiйснює незалежний реєстратор ТОВ "Цiннi папери АПК", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10. Лiцензiя ДКЦПФР на право здiйснення професiйної дiяльностi щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв серiї АБ № 293324 вiд 26.10.2005 р. Примiтка 7. Вартiсть чистих активiв ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" була розраховано у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2009р. становить мiнус 2179,3 тис.грн., що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Керівник Лабутiна Галина Вiкторiвна
Головний бухгалтер Полутова Алла ПетрiвнаЗвіт про фінансові результати за 2009 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6084.9 2745.8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 1014.2 ) ( 457.6 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 5070.7 2288.2
Інші операційні доходи 040 1.1 32.6
Інші звичайні доходи 050 8.4 702.1
Надзвичайні доходи 060 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 5080.2 3022.9
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 0 0
Матеріальні затрати 090 ( 48.9 ) ( 119.7 )
Витрати на оплату праці 100 ( 163.9 ) ( 239.9 )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 61.5 ) ( 90.3 )
Амортизація 120 ( 2501.7 ) ( 505.8 )
Інші операційні витрати 130 ( 2905.6 ) ( 1004.4 )
у тому числі: 131 ( 0 ) ( 0 )
  140 ( 513.9 ) ( 966.4 )
Інші звичайні витрати 150 ( 1219.6 ) ( 2129.4 )
Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток 170 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170) 180 ( 7415.1 ) ( 5055.9 )
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 -2334.9 -2033
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Примiтки до Звiту про фiнансовi результати Протягом звiтного перiоду товариство отримало збиток у розмiрi 2334,9 тис.грн. Методика визначення кiнцевого результату дiяльностi вiдповiдає вимогам П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 5070,7 тис. грн. та iншi доходи в сумi 8,4 тис.грн. вiдображенi у звiтностi вiдповiдно до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" та П(С)БО 15 "Доходи". Iншi операцiйнi доходи в сумi 1,1 тис.грн. i витрати в сумi 2905,6 тис.грн. класифiковано та вiдображено у звiтностi вiдповiдно до вимог дiючих нормативiв. Витрати звiтного перiоду, вiдображенi у звiтi, склали 4509,5 тис. грн., в тому числi: матерiальнi затрати - 48,9 тис. грн., витрати на оплату працi - 163,9 тис.грн., вiдрахування на соцiальнi заходи - 61,5 тис.грн., амортизацiя - 2501,7 тис.грн., собiвартiсть реалiзованих товарiв - 513,9 тис. грн., iншi звичайнi витрати - 1219,6 тис.грн.
Керівник Лабутiна Галина Вiкторiвна
Головний бухгалтер Полутова Алла Петрiвна