Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лабутiна Галина Вiкторiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 485453 24.04.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1961
Освіта** Вища, КПI, iнженер ефект. механiки
Стаж керівної роботи (років)** 9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Гепард - сервiс, головний економiст
Опис До компетенцiї Голови правлiння товариства належать усi питання поточної дiяльностi товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, статутом або рiшенням вищого органу товариства вiднесенi до компетенцiї вищого органу управлiння товариства або наглядової ради товариства. Правлiння є колегiальним виконавчим органом. Розмiр виплаченої винагороди за 2009р. становить 39274,46грн. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Київський завод автоматики iм. Петровського,слюсар механоскладальних робiт; Дитячий садок №817 Ленiнградського району,двiрником-доглядачем; Київ-55 завод автоматики iм.. Г.I. Петровського, продавець; ТОВ "Т.А.К. Лтд", продавець; Київ-55 завод автоматики iм.. Г.I. Петровського, бухгалтер; ТОВ виробничо-комерцiйна фiрма "Гронус", заступник головного бухгалтера; ТОВ "Фiрма Каскад", заступник головного бухгалтера; ЧП "Транзит-Сервiс",бухгалтер; ТОВ "Гепард-Сервiс",економiст, головний економiст. Не має посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сушак Василь Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 876857 30.07.1998 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1955
Освіта** .
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Мальва Кен Пак", головний механiк
Опис До компетенцiї правлiння товариства належать усi питання поточної дiяльностi товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, статутом або рiшенням вищого органу товариства вiднесенi до компетенцiї вищого органу управлiння товариства або наглядової ради товариства. Правлiння є колегiальним виконавчим органом. Розмiр виплаченої винагороди за 2009р. становить 11115,93 грн. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад Завод ЗБВ №1,учень арматурника; Завод ЗБВ №5 "Стройдеталь" Головкиївмiськбуд, електрозварник; Завод ЗБВ №1 тресту "Київмiськбуд" Головкиївмiськбуд, електрозварник; Трест "Стройдеталь", електрозварник; Завод "Дормаш", електрозварник; Кооператив Московського р-на м. Києва "Союзкомплекс", газоелектрозварник; Київський дослiдно експериментальний завод, начальник ремонтної дiльницi; Київелектротранс, контролер; База "Укропторг", менеджер; Голосiївський завод стiнових матерiалiв i конструкцiй, головний механiк; Український державний науково-виробничий центр стандартизацiї метрологiї та сертифiкацiї, iнженер; ЗАТ "Мальва Кен Пак", головний механiк. Не має посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисун Тетяна Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 254161 04.05.2000 Вишнiвським МВМ ГУМВС України в Київськiй областi
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ПМК-54", iнженер ВК
Опис До компетенцiї правлiння товариства належать усi питання поточної дiяльностi товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, статутом або рiшенням вищого органу товариства вiднесенi до компетенцiї вищого органу управлiння товариства або наглядової ради товариства. Правлiння є колегiальним виконавчим органом. Розмiр виплаченої винагороди за 2009р. становить 6615,94 грн. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 4 роки. Перелiк попереднiх посад: ПМК-54,секретар-диспетчер; Києво - Святошинське вiддiлення Ощадбанку України №5399, прибиральник; ТОВ "IВАС", бухгалтер; ТОВ "АНТАРЕС", головний бухгалтер; ВАТ "ПМК-54", iнженер ВК. Не має посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Полутова Алла Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СК 258952 28.06.1996 Вишнiвським МВМГУ МВС України в Київськiй областi
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "МП фiрма" КАСКАД", провiдний бухгалтер
Опис Головний бухгалтер товариства здiйснює та несе персональну вiдповiдальнiсть за правильнiсть ведення облiку, за повноту, достовiрнiсть i своєчаснiсть надання бухгалтерської та iншої звiтностi. Розмiр виплаченої винагороди за 2009р. становить 9346,65 грн. На пiдставi наказу по ВАТ "ПМК-54" № 0001 вiд 17.04.2009 року з посади головного бухгалтера було звiльнено Мальовану Тетяну Володимирiвну та призначено Полутову Аллу Петрiвну. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 1 рiк. Перелiк попереднiх посад: провiдний бухгалтер ТОВ "МП фiрма" КАСКАД", бухгалтер ДП "Київська ковбасна фабрика". Не має посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сердюк Свiтлана Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 025552 12.01.1999 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1969
Освіта** незакiнчена вища
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АВIКО"
Опис Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 4 роки. Перелiк попереднiх посад: директор ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АВIКО", економiст ТОВ "Золотой Мандарин", директор ТОВ "Тандем-Нафта", касир ТОВ "Гепард", касир МП фiрма "Каскад" ТОВ, касир ТОВ "Фiрма Каскад", касир обмiнного пункту ПМП "Мрiя". Наглядова рада в товариствi не створена.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.