Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лабутiна Галина Вiкторiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 485453 24.04.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1961
Освіта** Вища, КПI, iнженер ефект. механiки
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Гепард - сервiс, головний економiст
Опис До компетенцiї Голови правлiння товариства належать усi питання поточної дiяльностi товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, статутом або рiшенням вищого органу товариства вiднесенi до компетенцiї вищого органу управлiння товариства або наглядової ради товариства. Правлiння є колегiальним виконавчим органом. Розмiр виплаченої винагороди за 2008р. становить Становить 36717,62грн. Iнших посад не займає.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сушак Василь Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 876857 30.07.1998 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1955
Освіта** .
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Мальва Кен Пак", головний механiк
Опис До компетенцiї правлiння товариства належать усi питання поточної дiяльностi товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, статутом або рiшенням вищого органу товариства вiднесенi до компетенцiї вищого органу управлiння товариства або наглядової ради товариства. Правлiння є колегiальним виконавчим органом. Розмiр виплаченої винагороди за 2008р. становить 28089,95 грн.. Iнших посад не займає.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисун Тетяна Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 254161 04.05.2000 Вишнiвським МВМ ГУМВС України в Київськiй областi
Рік народження** 1974
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ПМК-54", iнженер ВК
Опис До компетенцiї правлiння товариства належать усi питання поточної дiяльностi товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, статутом або рiшенням вищого органу товариства вiднесенi до компетенцiї вищого органу управлiння товариства або наглядової ради товариства. Правлiння є колегiальним виконавчим органом. Розмiр виплаченої винагороди за 2008р. становить 6165,98 грн. Iнших посад не займає.

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мальована Тетяна Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ 126874 10.12.2002 Доманiвським РВУМВС України в Миколаївськiй областi
Рік народження** 1981
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Золотой мандарин "Фасади", провiдний бухгалтер
Опис Головний бухгалтер товариства здiйснює та несе персональну вiдповiдальнiсть за правильнiсть ведення облiку, за повноту, достовiрнiсть i своєчаснiсть надання бухгалтерської та iншої звiтностi. Розмiр виплаченої винагороди Т.В.Мальована за 2008р. становить 31942,50 грн. Iнших посад не займає.

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сердюк Свiтлана Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 025552 12.01.1999 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1969
Освіта** незакiнчена вища
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АВIКО"
Опис Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Перебуває на посадi директора ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АВIКО". Наглядова рада в товариствi не створена.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.