Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лабутiна Галина Вiкторiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 485453 24.04.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1961
Освіта** Вища, КПI, iнженер ефект. механiки
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Гепард - сервiс, головний економiст
Опис До компетенцiї Голови правлiння товариства належать усi питання поточної дiяльностi товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, статутом або рiшенням вищого органу товариства вiднесенi до компетенцiї вищого органу управлiння товариства або наглядової ради товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2011р. становить 43150,17 грн. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Київський завод автоматики iм. Петровського, слюсар механоскладальних робiт; Дитячий садок №817 Ленiнградського району, двiрник-доглядач; Київ-55 завод автоматики iм. Г.I. Петровського, продавець, бухгалтер; ТОВ "Т.А.К. Лтд", продавець; ТОВ виробничо-комерцiйна фiрма "Гронус", заступник головного бухгалтера; ТОВ "Фiрма Каскад", заступник головного бухгалтера; ЧП "Транзит-Сервiс",бухгалтер; ТОВ "Гепард-Сервiс",економiст, головний економiст. Не має посад на будь-яких iнших пiдприємствах. У зв'язку з виходом головного бухгалтера у соцiальну вiдпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку обов'язки головного бухгалтера покладенi на голову правлiння (наказ № 2Б вiд 09.11.2011р.)

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Овчарова Оксана Юрiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ 988374 01.10.1999 Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
Рік народження** 1975
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Донецький нацiональний унiверситет, науковий спiвробiтник
Опис Правлiння є колегiальним виконавчим органом товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є пiдзвiтним Загальними зборами i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Як член правлiння винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад: ТОВ "Бетонкомплекс", начальник лабораторiї; Донецький нацiональний унiверситет, науковий спiвробiтник; ВАТ "ПМК-54", головний технолог. На даний час працює головним технологом на ПрАТ "ПМК-54. Не має посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисун Тетяна Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 254161 04.05.2000 Вишнiвським МВМ ГУМВС України в Київськiй областi
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ПМК-54", iнженер ВК
Опис Правлiння є колегiальним виконавчим органом товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є пiдзвiтним Загальними зборами i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Як член правлiння винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад: ПМК-54, секретар-диспетчер; Києво-Святошинське вiддiлення Ощадбанку України №5399, прибиральник; ТОВ "IВАС", бухгалтер; ТОВ "АНТАРЕС", головний бухгалтер; ВАТ "ПМК-54", iнженер ВК. На даний час працює iнженером вiддiлу кадрiв на ПрАТ "ПМК-54. Не має посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гутiн Євген Борисович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ 7717/47773 01.10.2003 вiддiл ГIРФО ГУ МВС України в Київськiй областi
Рік народження** 1951
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Золотой Мандарин Квадра", головний iнженер
Опис Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Голова наглядової ради планує i органiзовує її роботу, головує на Загальних зборах та виконує iншi повноваження передбаченi чинним законодавством та Статутом та Положенням про Наглядову раду. Як Голова наглядової ради винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад: головний iнженер ТОВ "Золотой Мандарин Квадра"; головний iнженер ВАТ "Обухiвський РАТС". На даний час працює головним iнженером на ПрАТ "ПМК-54". Посадова особа посад на будь-яких iнших пiдприємствах не має. У реквiзитах "Паспортнi данi фiзичної особи: серiя, номер, дата видачi, орган, який видав" вказано реквiзити Тимчасового посвiдчення на постiйне проживання.

Посада Заступник Голови наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демидюк Олександр Валентинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СК 493967 04.03.1997 Фастiвським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
Рік народження** 1975
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Київбудком", енергетик
Опис Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Як член наглядової ради винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 роки. Перелiк попереднiх посад: енергетик ЗАТ "Київбудком"; заст. нач. АБЦ по експлуат. електрообладнання СБМУ "Пiдряд". На даний час працює головним енергетиком на ПрАТ "ПМК-54". Посадова особа посад на будь-яких iнших пiдприємствах не має.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Полутова Алла Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СК 258952 28.06.1996 Вишнiвським МВМГУ МВС України в Київськiй областi
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "МП фiрма" КАСКАД", провiдний бухгалтер
Опис Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Як член наглядової ради винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 роки. Перелiк попереднiх посад: провiдний бухгалтер ТОВ "МП фiрма" КАСКАД", бухгалтер ТОВ "Гепард", бухгалтер ДП "Київська ковбасна фабрика". Посадова особа посад на будь-яких iнших пiдприємствах не має, знаходиться у соцiальнiй вiдпустцi по догляду за дитиною.

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сердюк Свiтлана Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 025552 12.01.1999 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1969
Освіта** незакiнчена вища
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АВIКО"
Опис Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад: директор ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АВIКО"; економiст ТОВ "Золотой Мандарин"; директор ТОВ "Тандем-Нафта"; касир ТОВ "Гепард"; касир МП фiрма "Каскад" ТОВ; касир ТОВ "Фiрма Каскад", касир обмiнного пункту ПМП "Мрiя". Посадова особа займає посаду директора на ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АВIКО" (м. Київ, пр. Перемоги, 67)

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.