Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

У 2011 роцi iнформацiя про працiвникiв товариства наступна: 1.Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 10; 2.Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 3; 3.Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 3; 4.Фонд оплати працi у 2011 р. в порiвняннi з 2010 р. збiльшився та становить 245,6 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився у зв'язку зi збiльшенням законодавчо встановленого мiнiмального розмiру заробiтної плати. Протягом звiтного року рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства не пiдвищувався. Кадрова программа, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства, не запланована.