Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2188.6 797.2
Статутний капітал (тис. грн.) 3000 262.4
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3000 262.4
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 811,4 тис.грн. Скоригований статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 811,4 тис.грн. Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капiталу.